นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : -