นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก