นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องสิริราภัฏสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียด : .
สถานที่ : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก