นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:19 - 00:00 ประธานในพิธีวางพวงมาลาฯอ่านสาร "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯเพื่อเลื่อนเงินเดือน
สถานที่ : ห้องประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2เก่า