นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : **ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สถานที่ : ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.)ชั้น 6 อาคารรัฐสภา