นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สถานที่ : แหล่งน้ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
2 10:00 - 00:00
รายละเอียด : ประธาน ประชุม คกก สรรหาวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก