นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตฯ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก