นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1)