นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 กล่าวต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางกระทุ่ม