นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : -