นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : .
2 08:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องค์มนตรี พร้อมคณะ ประทานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง
รายละเอียด : การแต่งกาย ชุดสีกากีแขนยาว
สถานที่ : สนามบิกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
3 13:00 - 00:00 ประธานในพิธีการเทศน์มหาชาติ และเจ้าภาพขันบูชาธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
4 16:00 - 00:00 ร่วมส่ง พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องค์มนตรี พร้อมคณะ ประทานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง
รายละเอียด : การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
สถานที่ : สนามบินกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก