นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องเอกาทศรถ ชั้น 1 อาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2