นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมคริสตัล 1 โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรม ราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่)
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรมราชลิไท ชั้น 6 ศาลากลาง(หลังใหม่)