นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.
รายละเอียด : .
สถานที่ : โรงแรมดิอิพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.พิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก