นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก) เพื่อการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 15:00 - 00:00 ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์
รายละเอียด : .
สถานที่ : วัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์
3 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน นมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์
รายละเอียด : .
สถานที่ : วัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์