นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00
รายละเอียด : ต้อนรับ พอ.สถาพร สุขสมบูรณ์ หน.สน.ผอท.บก.อส.สรด.พร้อมคณะตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำให้กองร้อย อส.จ.พล.2 (ขอเข้าพบ ผวจ. 15 นาที)
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุฦโลกเก่า ชั้น 2และห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศลก.ใหม่ ชั้น 4
2 10:00 - 00:00
รายละเอียด : ประธาน ประชุมตรวจสอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2