นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ลาป่วย
รายละเอียด : -
สถานที่ : -