นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณีการสร้างศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดหน่วยดำเนินกิจกรรมก่อสร้างศูนย์ฯ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมคณะกรรมิการ (สผ.) 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กทม.