นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา(POC)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล