นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสรรพกร ภาค 7
2 13:00 - 00:00 ประธานการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : แต่งกาย : เสื้อเหลือ TO BE NUMBER ONE และติดเข็ม TO BE NUMBER ONE
สถานที่ : ห้องประชุมพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศลก.