นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางเป็นจังหวัดขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก