นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุม พิจารณาบำเหน็จพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดครั้งที่ 2
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังเดิม