นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.)ชั้น 6 อาคารรัฐสภา