นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30
รายละเอียด : เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก