นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564-2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. พ.ศ.2564-2570
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพะยอม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก