นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
2 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครง SMART SAFETY ZONE 4.0
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
3 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์พักคอยฯ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
4 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
5 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
6 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 6/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก