นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
2 10:00 - 00:00 ประธานประชุมการพิจารณาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของคณะกรมการกลั่นกรองการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก