นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 07:45 - 00:00 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและ นโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 9/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก