นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้บัญชาการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทอุทกภัย กรณีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) ออนไลน์ผ่าน Zoom
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : *อธิบดีกรมปภ.เป็นประธานเปิดการประชุม
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก