วาระงานผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายรณชัย จิตรวิเศษ   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
1 มิ.ย. 64
08:00
ประธานการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
1 มิ.ย. 64
13:30
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
ห้องประชุม อ.วังทอง สนง.ปภ.พล.
2 มิ.ย. 64
10:00
ประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564
.
บึงแม่ระหันตอนบน เนื้อที่ 100 ไร่ ม.10 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง สนง.ประมงจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
15:30
ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2564
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
2 มิ.ย. 64
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 **ผ่านระบบ Webex
.
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สนง.สสจ.พล. ผู้ประสานงาน: หมอรัฐภูมิ 081-5968535
4 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก .
5 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก จังหวัดพิษณุโลก โดยประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม(นายชวน หลีกภัย)
.
ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง.พมจ.พล.
7 มิ.ย. 64
11:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไหย สนง.ปภ.พล.
7 มิ.ย. 64
14:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
ห้องประชุม อ.ชาติตระการ สนง.ปภ.พล.
8 มิ.ย. 64
08:00
ประธานการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
8 มิ.ย. 64
14:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
ห้องประชุม อ.เนินมะปราง สนง.ปภ.พล.
8 มิ.ย. 64
08:30
ประธานการประชุมพิจารณาทุนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และบูรณาการกลไกความเสมอภาคทางการศึกษา
.
ห้องประชุมธรรมาภิบาล ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง.กศจ.พล.
9 มิ.ย. 64
13:00
ประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
.
สถานีดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก ผู้ประสานงาน:ผอ.นุ้ย 087-9431472
10 มิ.ย. 64
10:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไหย สนง.ปภ.พล.
10 มิ.ย. 64
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 **ผ่านระบบ Webex
.
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สนง.สสจ.พล. ผู้ประสานงาน: หมอรัฐภูมิ 081-5968535
11 มิ.ย. 64
09:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
ห้องประชุม อ.เมืองฯ สนง.ปภ.พล.
14 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
10:30
ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร มหาราช(772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
15 มิ.ย. 64
08:00
ประธานการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
16 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 **ผ่านระบบ Webex
.
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สนง.สสจ.พล. ผู้ประสานงาน: หมอรัฐภูมิ 081-5968535
17 มิ.ย. 64
09:00
ประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
.
อบต.ชมพู อ.เนินมะปราง สนง.ปภ.พล.
18 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์(ระบบZoom)
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
18 มิ.ย. 64
10:30
ประธานพิธีส่งมอบอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภค ให้แก่ตัวแทนของโรงเรียน
.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
21 มิ.ย. 64
08:00
ประธานในพิธีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
.
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ
21 มิ.ย. 64
13:30
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์กลางการรักษาทางด้านทันตกรรมภาคเหนือตอนล่าง และโรงพยาบาลทันตกรรมขั้นสูงครบวงจร
ผู้ประสานงาน:พรรณงาม081-8866377
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 มิ.ย. 64
09:00
รองอธิการมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม
.
ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประสานงาน:นัน 094-5264688
22 มิ.ย. 64
08:00
ประธานการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
22 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน PMQA
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร มหาราช(772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มทรัพยากรบุคคล
23 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 **ผ่านระบบ Webex
ผู้ประสานงาน: หมอรัฐภูมิ 081-5968535
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สนง.สสจ.พล.
23 มิ.ย. 64
09:00
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกจะขอเข้าพบ เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้า เกษตรปลอดภับ แปรรูป และตการตลาด
.
ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน: อ้อ 094-8308310
23 มิ.ย. 64
09:00
ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2564-2569)
**ผ่านการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
23 มิ.ย. 64
15:30
ประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ"พิษณุโลกเมืองสะอาด"(PHITSANULOK CLEAN & TIDY)
.
ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
24 มิ.ย. 64
09:30
ตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงริเริ่มการติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในโรงเ
.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ม.3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ม.7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ
25 มิ.ย. 64
10:00
ประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประเดือน มิถุนายน 2564
.
ห้องหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ สนง.ปชส.พล. ผู้ประสานงาน : หน.กบ 092-2468354
25 มิ.ย. 64
13:30
ประธานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินราช(771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศอ.ปส.จ.พล.
27 มิ.ย. 64
07:00
ประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างพระพุทธชินราชจำลอง 84 ปี ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
.
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหา วิหาร ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
28 มิ.ย. 64
08:00
ประธานในพิธีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
.
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ
28 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศอ.ปส.จ.พล.
28 มิ.ย. 64
14:00
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง.ป.ป.ช.พล.
28 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ครั้งที่3/2564
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference System
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก osm
29 มิ.ย. 64
08:00
ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก ที่ทำการปกครอง จังหวัดพิษณุโลก
29 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินราช(771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ
29 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุม กศจ.พิษณุโลก
.
ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน:ผอ.สมพงษ์ 081-9716297
30 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564
**ผ่านระบบ Webex
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น5 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สนง.สสจ.พล. ผู้ประสานงาน: หมอรัฐภูมิ 081-5968535
30 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) ครั้งที่3/2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินราช(771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
1 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
15:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2564
.
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 (หลังใหม่) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
3 มิ.ย. 64
08:00
ปฏิบัติหน้าที่เวรปฏิบัติ​ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันหยุดราชการของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่​
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
4 มิ.ย. 64
09:00
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ 8 ประเด็น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการผลไม้ เช่น ทุเรียนและสับปะรด ของแปลงเกษตรกร
.
แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก คุณกนกอร 098-2625469
4 มิ.ย. 64
10:30
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ 8 ประเด็น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการขุดสระเก็บกักน้ำ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม
.
แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หมู่ที่ 13 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก คุณกนกอร 098-2625469
7 มิ.ย. 64
09:00
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ 8 ประเด็น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ บึงราชนก)
.
บึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก (พี่กล้วย 098-2625469)
7 มิ.ย. 64
10:30
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ 8 ประเด็น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ บึงแม่ระหัน)
.
บึงแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก (พี่กล้วย 098-2625469)
8 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8 มิ.ย. 64
10:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ ZOOM
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
9 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพะยอม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
9 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด
.
ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
10 มิ.ย. 64
14:00
ประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
11 มิ.ย. 64
14:00
ประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมอำเภอบางกระทุ่ม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
11 มิ.ย. 64
13:30
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนโควิด-19
.
ศูนย์ประสานแผนฯ อำเภอบางกระทุ่ม .
14 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในวันเปิดภาคเรียน
.
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
14:00
ประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
10:30
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
15 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
15 มิ.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
16 มิ.ย. 64
10:00
ประธานในพิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
.
แปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
17 มิ.ย. 64
09:30
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19
.
ศูนย์ประสานแผนฯอำเภอวัดโบสถ์ .
18 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
18 มิ.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก
.
ห้องประชุมธรรมาภิบาล (321) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 (ตึกเก่า) สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
21 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมพิธีในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
เครื่องแบบกากีแขนยาว สวมหมวก
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
21 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก คุณยุทธนา 081-7822743
22 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
09:00
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ขอเข้าพบเพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด
.
ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
09:30
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงริเริ่มการติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไ
.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
13:30
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (OSM)
24 มิ.ย. 64
16:30
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -บริเวณตำบลวังนกแอ่น -บริเวณหน้าโรงเรียนวังทองพิทยาคม
.
ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์-วังทอง-เข็กน้อย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (OSM)
25 มิ.ย. 64
09:00
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (OSM)
28 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุม ก.จ.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564
.
ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมืองพิษณุโล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
28 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมพิธีในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว สวมหมวก
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
29 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังเก่า) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
29 มิ.ย. 64
09:30
ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 (หลังใหม่) กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
30 มิ.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2564
.
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
30 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564
.
ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
1 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
1 มิ.ย. 64
09:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น
.
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
1 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมเพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาปลูกกัญชาฯ
.
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
1 มิ.ย. 64
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp)
.
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
08:30
ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการคัดเลือก หมู่บ้านเข้มแข็ง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564
.
บ้านเชิงหวาย ม.3 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
11:00
ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการคัดเลือก หมู่บ้านเข้มแข็ง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564
.
บ้านหล่ายโพธิ์ ม.7 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
4 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
7 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
8 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8 มิ.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โปรแกรม Zoom
.
ห้องประชุมกอ.รมน. ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
9 มิ.ย. 64
09:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
ห้องประชุมอำเภอบางระกำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
10 มิ.ย. 64
09:00
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 256
.
ห้องประชุมอำเภอพรหมพิราม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
11 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
14 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
10:30
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
15 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
15 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2564
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
16 มิ.ย. 64
14:00
ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับวัคซีน ในการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID- 2019
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
17 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
18 มิ.ย. 64
09:30
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review:AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษด้านฝุ่นละอองและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2564
.
ห้องประชุมสวนป่าเขากระยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
21 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ การแต่งกาย ชุดกากี พร้อมหมวก
.
บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
13:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564
.
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
14:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความ ช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2564
.
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก)
.
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
11:00
ประธานการประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
13:30
ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี 2564
.
ห้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน ชั้น 3 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
09:30
ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2564
.
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
25 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 6/2564
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
25 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย) ประจำปี 2564
.
ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
1 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Zoom
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
1 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต และต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
.
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
11:00
ร่วมประชุมหารือ เรื่องการขับเคลื่อนการปลูกกัญชง และกัญชา เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่นิคมบางระกำ
.
ห้องประชุมสมเด็จพระเอกาทศรถ นิคมสร้างตนเองบางระกำ
2 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ ปี 2022 - 2024
.
ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
15:00
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
.
ที่ว่าการอำเภอวังทอง สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
4 มิ.ย. 64
00:00
ขออนุญาตลากิจ
.
. ..
7 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ..
8 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Zoom
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 สนจ. (กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์จังหวัด)
8 มิ.ย. 64
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก และพิจารณาคัดสรรสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกชั้น 1 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
9 มิ.ย. 64
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
.
ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย สนามกีฬาจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
9 มิ.ย. 64
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก และพิจารณาคัดสรรสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุม พมจ.ชั้น 1 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
10 มิ.ย. 64
10:00
ลงพื้นที่เพื่อรับฟังแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564
.
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชาติตระการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
11 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
.
ห้องประชุม สนง.พมจ.พล. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
12 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในวันหยุดราชการ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ...
13 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันหยุดราชการ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ..
14 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารฯ
.
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สนง.สสจ.พล. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
10:30
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้อง 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ)
14 มิ.ย. 64
07:45
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามแผนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
.
โรงเรียนจ่าการบุญ .
14 มิ.ย. 64
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
.
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
15 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Zoom
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (ห้อง POC) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ. (กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์จังหวัด)
16 มิ.ย. 64
00:00
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ...
17 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
.
ห้องประชุม สนง.พมจ. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
17 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
.
ห้องประชุม สนง.พมจ. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
18 มิ.ย. 64
09:30
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้KBO จังหวัด
.
โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
21 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่3/2564
.
ห้องประชุม สนง.พมจ. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
21 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
.
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ)
21 มิ.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุม พมจ.ชั้น 1 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Zoom
.
ห้องประชุม พระศรีศาสดา (ห้อง POC) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ. (กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์จังหวัด)
22 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมถ์ฯ
.
ห้องประชุม สนง.พช. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
00:00
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
24 มิ.ย. 64
10:09
ประธานพิธี โครงการ"เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2564
.
วัดเขาพนมรังสี อำเภอวังทอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท (ชั้น6) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
.
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 1 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
25 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
.
ห้องประชุมสมเด็จพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง   ( ปลัดจังหวัดพิษณุโลก )
1 มิ.ย. 64
08:00

ร่วมประชุมติดตามงานนโยบายเร่งด่วน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ห้องประชุม POC ศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
08:30

ประธาน ตรวจประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
บ้านเชิงหวาย ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
11:00

ร่วมตรวจประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
บ้านหล่ายโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
2 มิ.ย. 64
15:30

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
4 มิ.ย. 64
13:30
ประธาน ประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
-
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก (เสมียนตรา)
7 มิ.ย. 64
09:00
ร่วมตรวจประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
บ้านประโดก หมู่ 3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
8 มิ.ย. 64
08:00

ร่วมประชุมติดตามงานนโยบายเร่งด่วน และการเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกวันอังคาร)
ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8 มิ.ย. 64
09:00

ร่วมประชุม คกก บริหารจัดการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษรุโลก
9 มิ.ย. 64
09:30

ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดที่ดิน ภายใต้ คทช.จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 มิ.ย. 64
13:00

ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. สนามกีฬากลาง จ.พล. กกท.จ.พล.
9 มิ.ย. 64
13:30

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก (ทุกวันพุธ)
ชั้น 5 สนง.สาธารณสุข จ.พล. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
9 มิ.ย. 64
09:30

ประธาน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก (ป.ศิริพรรณ)
10 มิ.ย. 64
09:00

ประธานการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10 มิ.ย. 64
14:00

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุข จ.พล. ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดิน (ทุกวันจันทร์)
การแต่งกาย เครื่องแบบกากี สวมหมวก
บริเวณเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
10:30

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
14:00

ร่วมตรวจสถานที่รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ศอ.ปส.จ.พล.
15 มิ.ย. 64
08:00

ร่วมประชุมติดตามงานนโยบายเร่งด่วน และการเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกวันอังคาร)
ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
16 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
17 มิ.ย. 64
13:30

ประธานประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก (นิติกร)
18 มิ.ย. 64
10:30

ร่วมพิธีมอบถุงการศึกษา และเครื่องอุปโภค ตามโครงการ “ถุงการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” และโครงการ “ปันน้ำใจ จากกาชาด สู่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
21 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
-
เสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
14:30

ร่วมประชุมคณะอนกรรมการกองทุนยุติธรรม
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
08:00

ร่วมประชุมติดตามงานนโยบายเร่งด่วน และการเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกวันอังคาร)
ห้อง POC / ระบบ Zoom สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
22 มิ.ย. 64
13:00

ร่วมประชุม คอก พิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
09:30
ประธาน ประชุมพิจารณาผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรวันยาเสพติดโลก
-
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศอ.ปส.จ.พล.
23 มิ.ย. 64
09:30
ร่วมประชุมการปฏิบัติการใช้กำลังจิตอาสาสนับสนุนภารกิจถวารนความปลอดภัยกรณี VVIP เสด็จฯในพื้นที่รับผิดชอบ (เสธ.ทภ.3=ประธาน)
ผวจ. มอบ
ห้อง POC / ระบบ ZOOM ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3
23 มิ.ย. 64
09:30
ร่วมประชุม คกก พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม จ.พล. สำนักงานยุติธรรม จ.พล.
23 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก (ทุกวันพุธ)
-
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จ.พล. สำนักงานสาธารณสุข จ.พล.
23 มิ.ย. 64
15:30
ร่วมกิจกรรม "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)
-
ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
10:00
ร่วมประชุมการตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย
-
ระบบ ZOOM สภากาชาดไทย
24 มิ.ย. 64
10:00
ประธาน ประชุมการตรวจสอบโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
-
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
 นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก )
1 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.พล.
2 มิ.ย. 64
08:30
เดินทางไปติดต่อราชการกระทรวงมหาดไทย
-
กระทรวงมหาดไทย -
7 มิ.ย. 64
09:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาล ครั้งที่ 2/2564
-
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
8 มิ.ย. 64
08:00
ประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.พล.
8 มิ.ย. 64
10:00
ร่วมประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2564
-
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.พล.
9 มิ.ย. 64
09:30
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
-
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังเก่า) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
10 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก -
11 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก -
14 มิ.ย. 64
10:30
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
-
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร มหาราช(772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
14 มิ.ย. 64
14:00
ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
15 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
16 มิ.ย. 64
08:30
ปฎิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก -
17 มิ.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก -
18 มิ.ย. 64
08:30
ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปี 2564
-
วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี -
21 มิ.ย. 64
09:00
ร่วมหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม
.
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการ สนจ.พล
21 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมพิธีในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
.
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการ สนจ.พล
22 มิ.ย. 64
08:00
ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.พล.
22 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน PMQA
-
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร มหาราช(772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.พล
22 มิ.ย. 64
13:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดทำรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
22 มิ.ย. 64
09:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การบรรยายหัวข้อ "วิสาหกิจเพื่อสังคม"
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
23 มิ.ย. 64
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564
-
ห้องประชุมจุฬามณี 2 (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด
-
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
23 มิ.ย. 64
09:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปหมวดวิชาที่ 4
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
23 มิ.ย. 64
13:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปหมวดวิชาที่ 5-6
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
23 มิ.ย. 64
15:30
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ"พิษณุโลกเมืองสะอาด"(PHITSANULOK CLEAN & TIDY)
-
ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
24 มิ.ย. 64
06:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 4 นำเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุ่ม
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
24 มิ.ย. 64
14:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินผลของวิชาลูกเสือ
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
24 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่6/2564
-
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 สำนักงาน ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก
25 มิ.ย. 64
09:12
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการศึกษาอบรม
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
25 มิ.ย. 64
13:00
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สอบครั้งที่ 3 (3 ชั่วโมง) ปิดหลักสูตร
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย
25 มิ.ย. 64
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก)
-
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
28 มิ.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
(ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM)
ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก (ศอ.ปส.จ.พล.)