ตารางนัดหมายในปี 2563 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
-ว่าง -
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 055-246336 |