ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายรณชัย จิตรวิเศษ   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
25 ม.ค. 64
07:50 - 00:00
ประธานในพิธีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
.
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ
25 ม.ค. 64
09:00 - 00:00
ประธานพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2/2
การแต่งกาย:เครื่องแบบปกติขาว
หอประชุมแดน 9 เรือนจำกลาง พิษณุโลก
หอประชุมแดน 9 เรือนจำกลาง พิษณุโลก เรือนจำกลางพิษณุโลก ผู้ประสานคุณรุจิรา เลขานุการผบ. 088-2823507
25 ม.ค. 64
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2564
.
ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(741)ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(741)ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศอ.ปส.จ.พล. ผู้ประสานงาน:ป.โก้063-9020798
 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
25 ม.ค. 64
08:00 - 00:00
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
การแต่งกาย-เครื่องแบบกากีแขนยาว สวมหมวก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
09:00 - 00:00
ประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2/2 จำนวน 312 ราย
การแต่งกาย-เครื่องแบบปกติขาว
หอประชุมแดน 3 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
หอประชุมแดน 3 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 086-0299338 คุณเจษฎา
25 ม.ค. 64
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
.
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 คุณมัลลิกา 091-0780708 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ป้องกันการกักตุนสินค้า และกระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
.
ห้องประชุมสภาเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมสภาเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
25 ม.ค. 64
08:00 - 00:00
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
การแต่งกาย ชุดกากี พร้อมหมวก
บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
09:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/ 2564
.
ห้องประชุมอาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมอาคารบูรณา การกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม 2564
.
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
25 ม.ค. 64
08:00 - 00:00
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเองเป็นข้าราชการที่ดี
.
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ)
25 ม.ค. 64
09:00 - 00:00
ประธานพิธีปิดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2/2
.
ภายในทัณฑสถานหญิง
ภายในทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
.
ห้องประชุมพระมหาธรรมาราชาลิไท
ห้องประชุมพระมหาธรรมาราชาลิไท สถจ.
25 ม.ค. 64
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน
.
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สนง.สสจ.
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 สนง.สสจ. สนง.สสจ.พล.
 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง   ( ปลัดจังหวัดพิษณุโลก )
25 ม.ค. 64
08:00 - 00:00
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
การแต่งกาย เครื่องแบบกากีแขนยาว สวมหมวก
บริเวณหน้าเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
บริเวณหน้าเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
09:00 - 00:00
ร่วมประชุม คกก พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่1/2564
-
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
-
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
 นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก )
25 ม.ค. 64
10:00 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
-
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สนง. ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก
25 ม.ค. 64
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2564
-
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษรุโลก
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษรุโลก ปกครองจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 055-246336 |