ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
28 พ.ค. 63
09:00 - 00:00
ประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
.
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ .
28 พ.ค. 63
10:00 - 00:00
ประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
.
โรงเรียนวัดบ่อภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
โรงเรียนวัดบ่อภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ .
 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
28 พ.ค. 63
13:30 - 00:00
ประธานการประชุม ก.จ.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้ 2 อบจ.พล.
ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้ 2 อบจ.พล. สถจ.พล.
 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
28 พ.ค. 63
08:30 - 16:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
.
ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) .
 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
28 พ.ค. 63
08:30 - 00:00
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการจัดการข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
28 พ.ค. 63
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2563
.
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี   ( ปลัดจังหวัดพิษณุโลก )
28 พ.ค. 63
13:30 - 00:00

ร่วมประชุม ก.จ.จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 055-246336 |