ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
5 ส.ค. 63
08:30 - 00:00
ปฎิบัติราชการตามปกติ
.
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .
 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
5 ส.ค. 63
08:30 - 00:00
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1)
ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1) -
 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
5 ส.ค. 63
00:00 - 00:00
ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพ .
 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก )
5 ส.ค. 63
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณีการสร้างศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดหน่วยดำเนินกิจกรรมก่อสร้างศูนย์ฯ
.
ห้องประชุมคณะกรรมิการ (สผ.) 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กทม.
ห้องประชุมคณะกรรมิการ (สผ.) 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กทม. OSM

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 055-246336 |