คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551  
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552  
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553  
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554  
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555  
       
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก
       
       
 
ปี 2547
รอบ 12 เดือน  
       
 
ปี 2548
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ 12 เดือน  
       
 
ปี 2549
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ 12 เดือน  
       
 
ปี 2550
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ 12 เดือน  
       
 
ปี 2551
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ12 เดือน  
       
 
ปี 2552
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ12 เดือน  
    สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
       
 
ปี 2553
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 7 เดือน  
    รอบ 8 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ10 เดือน  
    รอบ11 เดือน  
    รอบ 12 เดือน  
    สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
       
 
ปี 2554
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 9 เดือน  
    รอบ 12 เดือน  
    สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
       
 
ปี 2555
รอบ 6 เดือน  
    รอบ 7 เดือน  
    รอบ 8 เดือน  
    สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
       
  ปี 2556 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556