กระทรวง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
กระทรวงมหาดไทย
นายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5524-6336 , 0-5525-2012
20411
06-5950-5881
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8023
20413
08-9203-0416
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8651
20412
08-9203-2713
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-1146
20412
08-9203-4039
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8947
20520
08-9202-3366
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายอธิปไตย ไกรราช
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5528-2107
20429
085-4842681
0-5528-2107
-
กระทรวงมหาดไทย
นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5528-2107
20429
089-2034266
0-5528-2107
-
กระทรวงมหาดไทย
นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8050
20526-28
081-5331534
0-5525-8050
-
กระทรวงมหาดไทย
นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-8559
20420-21
084-3878780
0-5525-8559
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวณิชกะ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า
0-5525-9971
20425
063-2723540
-
่jiraporn_pat@moi.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายสมศักดิ์ ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ศาลากลางจังหวัด
055-258955 ต่อ 20440
20440
087-4841947
055-258955 ต่อ
somsak_lim@moi.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายณรงค์ แสงสุทรรศน์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-258955 ต่อ 20441
20441
089-4614281
055-258955 ต่อ
narong_vas@moi.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายสมนึก ไฝสัมฤทธิ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-258955 ต่อ 20442
20442
089-8585261
055-258955 ต่อ
somnuk_fai@moi.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8401 / 0-5524-6442
20430
08-9961-8637
0-5524-6442
อยู่ระหว่างดำเนินการ
กระทรวงมหาดไทย
นายนิสิต สวัสดิเทพ
จ่าจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5524-6442
20431
08-1171-6821
0-5524-6442
อยู่ระหว่างดำเนินการ
กระทรวงมหาดไทย
นายมานพ วิชิตนาค
ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 หลังเก่า
055-241187
-
081-1716953
-
drugplk@gmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางเพ็ญศจี ผาติรงคสินธร
เสมียนตราจังหวัด
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8403
20435
08-1753-4075
055-258403
กระทรวงมหาดไทย
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมื
0-5525-8007 ต่อ 18
20537
081-8673376
0-5525-8007 ต่อ 13
amphoe-m@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภมาน รัตนาคม
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ที่ว่าการอำเภอนครไทย ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไ
055-388985
-
0810408951
055-389082
-
กระทรวงมหาดไทย
นายเบญจรงค์ บุศรา
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ที่ว่าการอำเภอนครไทย อ.นครไทย
055 389001
0869292095
055 389082
กระทรวงมหาดไทย
นายวิรัตน์ หมกทอง
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ที่ว่าการอำเภอนครไทย อ.นครไทย
055 389499
086 9292732
055 389082
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภชัย ศิริลักษณ์
นายอำเภอบางระกำ
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ พิษณุโลก-กำแพงเพชร 65140
055-371241-13
081-8673398
055-371241-01
bk65140@gmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง
นายอำเภอบางกระทุ่ม
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม
055-391066 ต่อ 2
081-8673390
055-391066 ต่อ 4
pk65110@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุพผะศิริ
นายอำเภอพรหมพิราม
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม
055-369005
08-18673386
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรพงษ์ รังสาดทอง
นายอำเภอวัดโบสถ์
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์
กระทรวงมหาดไทย
นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์
นายอำเภอวังทอง
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง
กระทรวงมหาดไทย
นายพยุง คุ้มสุพรรณ
นายอำเภอชาติตระการ
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381038
081-8673423
055-381724
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรินทร์ เหมือนฤทธิ์
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
081-5325804
055-381724
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญเลิศ แก้วสระแสน
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
089-8569242
055-381724
กระทรวงมหาดไทย
นายเทียมพล นนท่าปลา
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
089-7030423
055-381724
กระทรวงมหาดไทย
นายชูชีพ ทองสวน
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
087-8315238
055-381724
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวกรองแก้ว แสงภูติ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
081-5349629
055-381724
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายอรัญ นิยะกิจ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระกา
055-381724
088-5459577
055-381724
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายสมชัย เดชะศิลารักษ์
เสมียนตราอำเภอ
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระกา
055-381724
081-0216997
055-381724
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายทง คงอยู่
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381035
081-8712868
055-381724
กระทรวงมหาดไทย
นายสุริยา หาญไพบูลย์
นายอำเภอเนินมะปราง
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง
หมู่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ
055-399065
081-8673424
กระทรวงมหาดไทย
นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
055 258536
20458
0816041802
055 258536
surawee95@yahoo.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายคงศักดิ์ คงแขม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
055 258536
20458
055 258536
กระทรวงมหาดไทย
นายสุทิน เจริญสังข์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
055 258536
20458
055 258536
กระทรวงมหาดไทย
นางศรีพันธุ์ พทธรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
055 282359
20458
00 258536
กระทรวงมหาดไทย
นางภัทชญา ศรีปาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
055 258536
20458
055 258536
กระทรวงมหาดไทย
นางดาราวรรณ พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
-
055-311-380
-
09-8886-9156
055-311-178
parunggnle@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
125 ม.4 ตำบลหัวรอ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
0-5532-2740 ต่อ 109
20454
091-1206835
0-5532-2741
กระทรวงมหาดไทย
นางรติฬส มีคำแหง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
055-230398
20407
089-9696752
055-230398
koomsupan1@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายบรรพต โคตรเทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ชั้น 3
055-230465
20406
081-8816112
055-230398
กระทรวงมหาดไทย
นายกนกพงษ์ เจาะจง
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภับ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ชั้น 3
055-230394
084-0484519
055-230398
กระทรวงมหาดไทย
นายสมภพ สมิตะสิริ
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
-
0-5531-2922
-
08-1174-3918
0-5531-2922
wongpen_p@yahoo.com
กระทรวงมหาดไทย
นายบรรจง โพธิ์วงศ์
ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยา
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
10 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5531-2922
-
08-4874-7355
0-5531-2922
phitsanulok_campus@disaster.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายกัฬชัย เทพวรชัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
087-3074455
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายบัณฑิต โพธิดก
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
089-7036140
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายสุเมธ วงศ์ชวลิต
นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด
055-258699
20492
084-6229287
055-230366
phitsanulok@dpt.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวรชต พันธุ์คง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
081-5339638
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายชีวพล แสงธิดา
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
080-4987527
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th สำนักงานโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
นายไพโรจน์ แก้วแดง
หัวหน้า สนจ./หน.สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
055-248490
กระทรวงมหาดไทย
นางรัตนาภรณ์ จีนทา
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
055-248490
20523
กระทรวงมหาดไทย
นายวันชัย เล็กประเสริฐ
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5523-2490-1
-
08-9961-6955
-
Plk@thailocaladmin.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
115 ม.4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-223-718-20
-
08-1817-1717
055-223-718 ต่อ 400
-
กระทรวงมหาดไทย
นายประเจตน์ ศรีลอย
รองปลัดเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
999 ม.4 ต.เนินก่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055-396160
-
081-2830372
055-396439
SRILOY 2009@Hotmail.Com
กระทรวงมหาดไทย
นายคมธัช จันทร์แดง
นายกเทศมนตรีตำบลเนินก่ม
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
999 ม.4 ต.เนินก่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055-396160
-
081-9734909
055-396439
Nuenkum@nuenkumdistrict.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายคมธัช จันทร์แดง
นายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
-
0-5539-6160
-
08-1973-4949
0-5539-6439
Nuenkum@nuenkumdistrict.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นางยิราวดี คำรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
9/9 หมู่4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
055-399383 ต่อ 13
081-7075554
055-399383 ต่อ
noenmaprang_6587@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายบุณจิณณ์ ยศปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
-
0-5539-9383 ต่อ 15
-
08-1707-5551
-
Noenmaprang_6587@!hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายพงศกร พิพัฒนเดชา
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
9/9 หมู่4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
081-7074488
กระทรวงมหาดไทย
นางยิราวดี คำรักษ์
รองปลัเทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
055-399080 ต่อ 15
081-7075554
055-399080 ต่อ 15
noenmaprang_6587@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางดารณี นิลเลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
เทศบาลตำบลไทรย้อย
-
0-5523-7548 ต่อ 11
-
08-1324-8643
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายภิชาติ อมรรุ่งรัศมี
นายกเทศมนตรี ตำบล นครไทย
เทศบาลตำบลนครไทย
-
0-5538-8987-25
-
08-1953-0652
-
www.nakhonthain.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
-
0-5539-1100
-
08-9641-6380
0-5539-1282
Bangkrathum.1@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสมชาย วิชชุปัญญาพาณิชย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
0-5539-1100
08-1886-9754
0-5539-1282
กระทรวงมหาดไทย
นายประไพ นาคนฤมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
0-5539-1100
08-9641-5502
0-5539-1282
กระทรวงมหาดไทย
ดาบตำรวจสุพจน์ โสภาคดิษฐ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
0-5539-1100
0-5539-1282
กระทรวงมหาดไทย
นายธวัช ทับทิม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
0-5539-1100
08-0511-5982
0-5539-1282
กระทรวงมหาดไทย
นายเพียร ไพโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ
เทศบาลตำบลบางระกำ
-
0-5537-1260
-
08-6930-5154
0-5537-1240
www.Bangrakam.net
กระทรวงมหาดไทย
นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180 ต่อ 13
0 8197 1570 7
0 5537 1725
กระทรวงมหาดไทย
นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2780 ต่อ 12
0 8985 6282 5
0 5537 1725
กระทรวงมหาดไทย
นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2780 ต่อ 12
0 8985 6282 5
0 5537 1725
กระทรวงมหาดไทย
นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
หัวหน้าส่วนการคลัง
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180 ต่อ 15
0 8620 8388 9
0 5537 1725
กระทรวงมหาดไทย
นายงบทอง สิงหเดช
หัวหน้าส่วนโยธา
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180 ต่อ 19
0 8405 0225 1
0 5537 1725
กระทรวงมหาดไทย
นางสาววันเพ็ญ ถิตย์กุล
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาแล
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180
0 8145 2034 0
0 5537 1725
กระทรวงมหาดไทย
นายสมหมาย โซวสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
เทศบาลตำบลบ้านแยง
-
0-5599-1092
-
08-4818-2759
-
Banyaeng2011@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายพิษณุพงษ์ เกียรติดารงค์กุล
นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านใหม่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
0-5538-6151-2
-
-
-
phitsanuphong@yahoo.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติ น้อยจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง
เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
0-5599-2948 ต่อ 9
-
08-3624-5958
-
Banmung@hotmail.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายประโรม รอดเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
เทศบาลตำบลบึงระมาณ
-
0-5536-5241
-
-
0-5536-5241 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายพิพัฒน์ พันมา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
0863135910
plakrad@hotmail.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายธีรพงษ์ เทียนขาว
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
0814320088
กระทรวงมหาดไทย
นายประทิน นุชท่าโพธิ์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
0899598496
กระทรวงมหาดไทย
นายมนตรี ตุ่นหรัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
0845952418
กระทรวงมหาดไทย
นายนพรัตน์ รัตนสกล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลปลักแรด
0862170336
กระทรวงมหาดไทย
นายศิริ ลักษณ์มณี
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปลักแรด
0831611494
กระทรวงมหาดไทย
พันจ่าเอกสมชาย กันอยู่
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปลักแรด
0844946927
กระทรวงมหาดไทย
นายอนิรุทธ แก้วอ้น
รก.หัวน้ากองช่าง
เทศบาลตำบลปลักแรด
0866804849
กระทรวงมหาดไทย
นายศิริ ลักษ์มณี
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลปลักแรด
-
0-5536-5242
-
08-3161-1494
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
-
0-5536-9063
-
08-1379-5050
0-5536-9069 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
เทศบาลตำบลพลายชุมพล
66/2 หมู่ที่ 2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุ
0 5533 5581-2
086-9387499
0 5533 5583
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
เทศบาลตำบลพลายชุมพล
66/2 หมู่ที่ 2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุ
0 5533 5581-2
086-9387499
0 5533 5583
กระทรวงมหาดไทย
นายวัฒนชัย สนอาคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลวงฆ้อง
เทศบาลตำบลวงฆ้อง
-
0-5536-6127
-
08-1604-6026
0-5536-6127 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายอรรณนพ ชัยประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
เทศบาลตำบลวังทอง
-
0-5531-2999
-
08-9858-9468
0-5531-2065
www.wt.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1475-7801
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายสมบูรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-3624-3542
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-6937-0863
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวฉันทนา พิทยาเวชวิวัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-4324-4455
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายวิเชียร สวัสดิเทพ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-6930-5592
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1785-2208
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวชนาภา พูลหน่าย
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-9957-9008
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นางทัศนีย์ เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-4817-1251
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายเศกสันต์ สมิทธิภิญโญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-9644-4851
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพง วรรณโส
ผู้อำนวยการกองการประปา
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1909-9087
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-3161-4815
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายนุกร ผุยพงษ์
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-4618-0755
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวศลิษา แหยมมั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1283-4914
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นายชูชาติ ทองรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-5725-8199
0-5536-1344
กระทรวงมหาดไทย
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
-
0-5536-1003 ต่อ 14
-
08-1475-7801
-
omc@watbot.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายกายสิทธิ์ ยศปัญญา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
055361097 ต่อ 14
0896385643
055361344
กระทรวงมหาดไทย
นายสายน้ำ เมษ์สิทธิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
-
0-5536-3084
-
08-1785-4635
-
noenpoen@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสุติปกรณ์ ถาวร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
-
0-5529-3100
-
08-1533-2832
0-5529-3373
kaengsopha@live.com
กระทรวงมหาดไทย
พันจ่าตรีอนันทร์ นิลเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
-
0-5531-6424
-
08-1324-0242
-
maeraka_pl@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายดำริห์ บ่อพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
-
0-5599-4112
-
08-6644-1325
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายภิญโญ นุชพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
-
0-5537-4276
-
08-3870-2920
-
pkd@phaikhodon,go,th
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวมยุรี นัดกิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
-
0-5529-6285
-
-
-
admin@pailompitlok.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายเสน่ห์ เกิดปั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
-
0-5598-1085
-
08-7526-6697
0-5598-085 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายประทิน กระสันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้มงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
-
0-5527-8323 ต่อ 11
-
08-6926-0677
0-5527-8329
6650106@thailocaladmin.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายธงชัย
เสมเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
9 หมู่ที่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055298471
0813954042
jomtong2552@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
9 หมู่ที่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055298471
0894384666
jomtong2552@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญมา เที่ยงไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
-
0-5599-2233
-
08-1688-5366
0-5599-2233-4
chonphu.go.th@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นาย สำเนียง ทองไหลมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
-
0-5526-8196
-
08-5054-1166
-
chainam-2539@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญนำ โคกน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-2714953
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายวัง พรมนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
085-2712671
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายสมหมาย ลาสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-7364452
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายแสง แต่งน้อย
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-8468495
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวบุษยมาศ พจนาภิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
081-5322283
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-6447143
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญนำ โคกน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-2714953
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายวัง พรมนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
085-2712671
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายสมหมาย ลาสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-7364452
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายแสง แต่งน้อย
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-8468495
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวบุษยมาศ พจนาภิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
081-5322283
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-6447143
0-5526-8018
กระทรวงมหาดไทย
นายฉลาด ยังเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 081 , 055 981 097
081 962 0241
055 981 080
CHSK_Plk@hotmail.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายนิรุธ ใจดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
084 688 8391
055 981 080
CHSK_Plk@hotmail.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายวิเชียร พัฒนศิริ
นักบริหารงานช่าง 7 รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079 : 105
055 981 080
กระทรวงมหาดไทย
นางประทุม ยังเจริญ
หน.ฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079 : 104
081 283 7970
055 981 080
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน หน.สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079 : 103
086 938 4619
055 981 080
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
มหาดไทย
นางสาวพัชรากร บุริโถ
นักบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
086 938 4619
055 981 080
กระทรวงมหาดไทย
นางรัตติพร คำงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
-
0-5531-6579
-
08-1533-3708
0-5531-6580
dongprakum@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสมยศ บุญอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-
0-5529-5111
-
08-1973-0851
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายเนตร สังข์เมือง
นายกองค์กสรบริหารส่วนตำบลดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
-
0-5539-4096 - 7
-
08-1475-0033
Admin@dinthong.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายถนอม จันทร์ชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
หมู่ 2 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโล
08-4594-6439
0-5526-8172-3
-
0-5526-8173
talukkathiam@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายถนอม จันทร์ชื่น
นายกองค์การบริหารส่นตำบลตลุกเทียม
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
-
0-5526-8173
-
08-4594-6439
-
Talukkathiam@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายเดชา เซ่งฮะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
-
0-5531-6509
-
08-956-4232
0-5529-1722
admin@thothae.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
-
0-5524-0862-3
-
08-1605-4929
0-5524-0862-3 ต
thapyaichiang@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายธวัช สิงหเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
-
0-5531-6629
-
08-1534-6932
0-5531-6630
-
กระทรวงมหาดไทย
นายวิก จันทร์สอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ม.8 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
0-5526-8190
-
086-0182723
0-5526-8190 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายวิก จันทร์สอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
-
0-5526-8190
-
08-6018-2723
0-5526-8190 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายราวิลย์ ภู่ยาโทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
-
0-5528-8235
-
08-6930-3861
-
www.thatan.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายวชิระ แสงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
-
0-5538-1355
-
08-9566-6863
-
you2055@hotmail.com
มหาดไทย
นายอภินันท์ เมืองสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
-
0-5500-9808
-
08-2176-9649
-
abt_nakonchum@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายกล บัววังโปร่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
-
0-5529-6124
-
08-4741-1471
0-5529-6124 ต่อ
nakhompamak@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
-
0-5599-1234 ต่อ 17
-
08-9644-5948
-
t.nabua@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางจุรี เกียรติศรีสิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
-
0-5531-6700
-
08-1886-4958
-
juree_2511@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
-
0-5531-6622
-
08-1785-4154
-
-
กระทรวงมหาดไทย
พ.จ.ท.สุนันท์ ทองหงำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
115 ม.2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
055316788
0818884579
กระทรวงมหาดไทย
นายปิยะปราชฐ์ จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
-
0-5531-6609
-
08-9184-0084
-
Tambonbothong@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายฟิรากร ราชเพียแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนาค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
-
0-5531-6755
-
-
0-5531-6756
bopak_yoddoy@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
จ่าสิบตำรวจพีระ เมฆนันทไพศิฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำยลบางกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
299 ม.3 ต.บางกระทุ่ม
055-291188
081-5341667
055-391188
-
กระทรวงมหาดไทย
นายวินิต อ่วมเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระท่ม จังหวัดพิษ
0-5539-1085
-
-
0-5539-1085
banrai_pilok@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายอำนาจ ศิริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
0-5539-1085
-
089-8955363
0-5539-1085
-
กระทรวงมหาดไทย
นางศิริพร จับสังข์
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
0-5539-1085
-
-
0-5539-1085
-
กระทรวงมหาดไทย
นายนที
จิตกำเนิด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
0-5539-1085
-
-
0-5539-1085
-
กระทรวงมหาดไทย
นางอำนวยพร อ่อนจ้าย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
-
0-5529-8092
-
08-1962-5144
0-5529-8092 ต่อ
Bankrang@Bankrang.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายลำพูล สีหะวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
0-5598-9096
-
08-1953-3036
-
bk-2410@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายถามพัฒน์ นุชท่าโพ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
-
0-5531-6733
-
08-7733-0046
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายวชิระ พุ่มพฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599 -2129
08-05041036
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นายวินัย ศรีสมาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-23957670
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-72020933
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญรวม ฟ้าคะนอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-92709104
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นายชิงชัย ศิริโวหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-95666659
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นายชูศักดิ์ คำแปง
รักษาการห้วหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-71910241
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นางมลทา มั่นคง
นักบริหารงานคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-92714384
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภศักดิ์ ตุงคะมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนิ
0-5599-2129
08-52715733
0-5599-2129
กระทรวงมหาดไทย
นาง สุพรทิพย์ พันธุ์เพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
-
0-5529-5214
-
08-5727-8539
0-5529-5107
-
กระทรวงมหาดไทย
นายถกล กล่ำน้อย
หัวหน้าส่วนโยธา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
-
0-5599-0044
-
08-9856-9009
-
bamphrao.sao@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางปราณี กล่อมจิตต์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
-
0-5528-7033
-
08-7838-3284
0-5528-7033ต่อ2
www.bungphra.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสิทธิศักดิ์ เสนานุช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
-
0-5526-8171
-
08-7100-5231
-
padang_4@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายชินนะ คชนิล
นายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055-262524
-
086-9370944
055-262524 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางอัจฉรา ปานพ่วง
ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055-262524
-
081-7077593
055-262524 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
สิบเอกเอนก ดาด่วง
ปลักองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
-
0-5529-0498ต่อ101
-
08-9907-9997
0-5529-0498ต่อ1
ppr_54@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสมบุรณ์ กูดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
-
0-5526-8180
-
08-1953-5587
-
info@phachalee.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายสมชาย ศรีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
-
0-5529-9037ต่อ11
-
08-7198-8678
0-55299037ต่อ15
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวศิริวรรณ วีระกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
-
08-6449-2677
-
08-1973-4028
0-5531-6544
matong-sao@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายลำพูน คุ้มขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
-
0-5537-4341
-
08-3163-7369
0-5537-4268
matoom02@matoom.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายอรุณศักดิ์ สุขนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
-
0-5526-8062
-
08-1379-2828
-
yamgklone@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสำเนียง แสงบุดดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
-
0-5526-8062
-
081-8865115
0-5526-8062
yangklone@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายปฐพี เนตรสิงแสง
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
-
0-5526-8062
-
081-8883901
0-5526-8062
yangklone@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวอรพรรณ มิ่งสำแดง
จนท.วิเคราะห์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
-
0-5526-8062
-
081-5342205
0-5526-8062
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวขวัญฤทัย สุขเพ็ญ
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
-
0-5526-8062
-
086-9294132
0-5526-8062
yangklone@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวภัทราพร ดวงตานนท์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
-
0-5526-8062
-
089-2697234
0-5526-8062
yangklone@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
-
0-5522-2456ต่อ12
-
-
0-5522-2456ต่อ1
www.wongkhong.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพร ทัดแพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ชั้น 2 อบต.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 22
-
081-6758136
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นายภูมิพัฒน์ อ่อนคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ชั้น 2 อบต.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 23
-
085-8789911
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นางกันยา แจ่มประชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ชั้น 2 อบต.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 23
-
080-5099251
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นายกมล อ่อนน้อมดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
สำนักงานปลัด อบค.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 13
-
089-8598709
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
สำนักงานปลัด อบค.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 14
-
085-0508584
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวรุ่งทิพย์ วิชิตนาค
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ส่วนการคลัง อบต.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 17
-
081-6803868
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นายวรวิชย์ บุญรอด
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ส่วนโยธา อบต.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 19
-
089-8585787
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นายศรี สุกใส
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ส่วนสาธารณสุขฯ อบต.วังทอง
0 5531 1094 ต่อ 21
-
089-7038042
0 5531 1094
-
กระทรวงมหาดไทย
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
-
0-5538-4095
-
08-1707-5520
0-5538-4095 ตอ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายศิริเดช ประถมรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
ม.9 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
08-9907-9952
0-5526-8193
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสุกัญญา อู่ทองมาก
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
ม.9 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5526-8193
08-1886-8438
0-5526-8193
กระทรวงมหาดไทย
นายวิษณุ เพ็ชรแอน
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
ม.9 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5526-8193
08-1785-4537
0-5526-8193
wissanu385@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวเพชรรัตน์ แน่นเนือง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
ม.9 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5526-8193
08-9959-7452
0-5526-8193
กระทรวงมหาดไทย
นายไพรัตน์ ภูวชัยวิเวทย์
ปลัดองค์การบหิการส่วนตำบลวังยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-
08-8278-2763
-
08-1534-2763
-
adamsbeeball@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวณกานต์ รอดมุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
081-4487416
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายจักกิต คงพ่วง
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
081-7853698
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวพยุง ดิษฐ์แก้ว
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
089-6444638
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวธันยกานต์ นาตาน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
085-0493336
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวพรหมพร พูลกลิ่น
บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
083-9581508
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายณรงค์ จำปาทอง
นายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
085-0508936
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางดุจดาว เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
083-8741343
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางณัฐกานต์ สุดโสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
087-3060292
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายวรวัช คำหมู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
086-1839173
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน
055-240880
-
081-9538755
055-240880 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นายนิรุฬภ์ โรจน์พวง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
-
0-5527-8810 ต่อ 102
-
08-9562-7356
0-5527-8810
at_niroon@yahoo.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายดอกเข็ม คำโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
-
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายกันต์ชัย สนแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ อ.วัดโบส
-
-
08-1680-0340
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายดาวรุ่ง แสงอ่วม
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโ
-
-
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวจารุชา เจริญภาพ
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโ
-
-
-
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายเจริญ มั่งแพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโ
-
-
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายลูกคิด บุญเหม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโ
-
-
-
-
กระทรวงมหาดไทย
นายโชติ มีอุดร
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโ
-
-
-
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางประนอม ทิวะพันธุ์
นายกอบต.วัดจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายบุญทรง ภมรเดชากุล
รองนายกอบต.วัดจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว
รองนายกอบต.วัดจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายอำนวย ตาวงศ์
ปลัดอบต.วัดจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกันตภณ นิยมไทย
นักบริหารงานทั่วไป 6
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกันตภณ นิยมไทย
นักบริหารงานทั่วไป 6
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางเมตตา จันทร์หอม
นักบริหารงานการคลัง7
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายธเนศ ศรีปาน
นักบริหารงานช่าง7
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-230-796
055-2307969ต่อ 108
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายวุฒิพล ช้างเผือก
นักบริหารงานการศึกษา 6
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์
กระทรวงมหาดไทย
นางประนอม ทิวะพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
-
0-5523-0796
-
08-1962-8686
0-5523-0796 ต่อ
-
กระทรวงมหาดไทย
นางจารุวรรณ วงศ์วาสน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
-
0-5528-6220
-
-
-
noo_mattzaa@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายประสิทธิ์ สายบุญเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 11
-
08-5271-5011
055-993654-5 ต่อ 14
sripiromlocal@gmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 12
089-8584345
055-993654-5 ต่อ 14
กระทรวงมหาดไทย
นายแผน คีบฝัก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 12
086-4419646,089
055-993654-5 ต่อ 14
กระทรวงมหาดไทย
จ.อ.บุญรอด จันทร์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 13
081-5339007
055-993654-5 ต่อ 14
กระทรวงมหาดไทย
นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 14
086-4112250
055-993654-5 ต่อ 14
กระทรวงมหาดไทย
นางสนอง เพ็งสุวรรณ
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 16
086-2115815
055-993654-5 ต่อ 14
กระทรวงมหาดไทย
นายอุทัย แก้วทา
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ม.5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
055-993654-5 ต่อ 15
087-3092504, 08
055-993654-5 ต่อ 14
กระทรวงมหาดไทย
นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
ม.6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 5110
055-316628
0813942727
055-316628
กระทรวงมหาดไทย
นางชลอ รอดเมือง
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
ม.6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
055316628
0846193686
055316628
กระทรวงมหาดไทย
นายจรัญ แสงปรางค์
นายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
ม.6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
055316628
0819622721
055316628
กระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
221 ม.6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055316628
0821716229
กระทรวงมหาดไทย
นายจีระ เงินแจ้ง
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
221 ม.6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055316628
0831652022
กระทรวงมหาดไทย
นางทองม้วน พันธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-202
-
0817277739
055223723,055987100
samokhae@samokhae.go.th
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ร้อยตรีโยธิน บุญมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-203
-
0816056560
055223723,055987100
pyotin@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางอรัญญา เนตรผสม
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-206
-
0818864545
055223723,055987100
netphasom2512@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางวิมลมาศ พิลา
รักษาราชการการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-104
-
0815337373
055223723,055987100
wimonmat_pila@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายศรัณยู จันทร์เกษร
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-109
-
0815335322
055223723,055987100
samokhae@samokhae.go.th
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ร้อยตรีโยธิน บุญมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข(รักษาราชการในตำแหน่
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-203
-
0816056560
055223723,055987100
pyotin@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายก้องศักดิ์ ธรรมโณ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ชั้น 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
055987100-110
-
0849881102
055223723,055987100
kong_smk@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
พ.อ.อ.ประทีป ศิริมงคล
ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
108 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จั
055-316744
-
085-6270134
055-316745
-
กระทรวงมหาดไทย
นายอิสรา แก้วดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
-
-
-
08-1394-3838
-
niranda-kh@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายจำลอง หมีดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
-
0-5599-1800
-
08-9644-2584
0-5599-1801
nongkataow@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางสาววรรณา ปัญญาคำ
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
-
0-5598-1246 ต่อ 104
-
08-1971-9497
-
nongkula_sao@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายเสน่ห์ หลงแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6449-8144 ต่อ 12
-
08-9438-8889
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรินทร์ อินแตง
รองนายก อบต.หนองพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6449-8144
-
08-5402-7133
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
นายเจริญ แก่นสันเทียะ
รองนายก อบต.หนองพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6449-8144
-
08-4181-2074
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
นายประสาท อ่อนสะเดา
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6449-8144
-
08-9566-7491
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ ร.ต.เดชภูมิ เอียดวุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6449-8144
-
08-5050-5959
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6449-8144 ต่อ 16
-
08-9563-5380
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
นางน้ำทิพย์ อ่อนดี
หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-6446-9045
-
08-9438-8886
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
นายตรีเทพ จรัลโภค
หัวหน้าส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
08-64498144 ต่อ 15
-
08-9643-1464
08-6449-8144
-
กระทรวงมหาดไทย
ดาบตำรวจประสาท มั่นเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
-
0-5526-8071
-
08-9271-6825
-
huaghear@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติ ฉิมศรี
นายหองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
-
0-5531-6530
-
-
-
6650612@thailocaladmin.go.th
กระทรวงมหาดไทย
นายนพคุณ แถมพยักฆ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
-
0-5528-0546
-
08-5541-8899
-
houraw@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายก อบต.อรัญญิก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
911/9 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-377730 ต่อ 11
089-6401331
055-377730 ต่อ
กระทรวงมหาดไทย
นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายก อบต.อรัญญิก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
911/9 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055377730 ต่อ 12
089-4610140
055-377730 ต่อ
กระทรวงมหาดไทย
นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายก อบต.อรัญญิก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
911/9 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-377730 ต่อ 12
089-4370151
055-377730 ต่อ
กระทรวงมหาดไทย
นายอุทัย พัฒนวีระกิจ
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 พิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 พิษณุโลก
-
0-5532-0097-99 ต่อ12009
-
08-1883-7300
0-5532-0120
-
กระทรวงมหาดไทย
นายสมิง ยิ้มย่อง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
-
0-5531-1375 , 0-5531-2100
-
08-1324-2207
0-5531-2765
5512027@pwa.co.th
กระทรวงมหาดไทย
นายวิโรจน์ ชูเตชะ
ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280
0-5524-5353
15001
08-0027-7272
0-5521-9490
wirot.cho@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายชลชัย คำจริง
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280
0-5525-8009
15003
08-9961-5927
0-5521-9490
CHON-2499@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายสมนึก อารีพงษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5523-1967
15002
08-1532-4868
0-5521-9490
somnuk ari@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายอวยชัย ตระกูลพิทักษ์
ผู้ชำนาญการระดับ 9
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5521--9971-4
08-1972-3028
0-5521-490
auychai_ta@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางดุษณี มะลิดิน
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5521-971-4
15040
08-1379-7458
0-5521-9490
toy_duspea@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นางอัมพร อยู่พุ่ม
หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5525-2038
15045
08-1533-9437
0-5521-9490
PEEJEAN3839@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายวิชวน มีเดช
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5521-9971-4
15016
08-1533-4178
0-5521-9490
wichaun@hotmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายทรงยศ ปั่นเนตร
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5521-9971-4
15004
08-1888-1559
0-5521-9490
SONGYOD2510@gmail.com
กระทรวงมหาดไทย
นายพิษณุ เสนายุติธรรม
หัวหน้าแผนกมิเตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
280 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5521-9971-4
15044
08-6681-2499
0-5521-490
กระทรวงกลาโหม
พลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม
รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-258244
กระทรวงกลาโหม
พลตรีโอม สิทธิสาร
รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-241137
กระทรวงกลาโหม
พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย
เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-241260
กระทรวงกลาโหม
พันเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-245070 ต่อ 73311
กระทรวงกลาโหม
พันเอกกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-245070 ต่อ 73312
กระทรวงกลาโหม
พันเอกสุรพงษ์ ดอกไม้
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (3)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-245070 ต่อ 73313
กระทรวงกลาโหม
พันเอกชาตรี มณีพงษ์
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-241842
กระทรวงกลาโหม
พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม
ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-232028
กระทรวงกลาโหม
พันเอกวิชิต วงค์สังข์
ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-242857
กระทรวงกลาโหม
พันเอกภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-259251
กระทรวงกลาโหม
พันเอกศุภฤกษ์ สถาพรผล
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-242859
กระทรวงกลาโหม
พันเอกธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-282667
กระทรวงกลาโหม
พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
แม่ทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-258545
กระทรวงกลาโหม
พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
แม่ทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-258545
กระทรวงกลาโหม
พลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม
รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-258244
กระทรวงกลาโหม
พลตรีโอม สิทธิสาร
รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-241137
กระทรวงกลาโหม
พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย
เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-241260
กระทรวงกลาโหม
พันเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
055-245070 ต่อ 73311
กระทรวงกลาโหม
พลตรีธนา จารุวัต
รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2)
กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
055241134
กระทรวงกลาโหม
พลตรีเกียรติศักดิ์ ดวงแดง
ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 39
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
-
0-5524-5070 ต่อ 73412
-
08-98561584
0-5524-5070 ต่อ
ammrin_2010@hotmail.com
กระทรวงกลาโหม
พันเอกชัชวาล ศริเขต
สัสดีจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-9200
-
08-6216-1921
-
plk65000sasadee@hotmail.com
กระทรวงกลาโหม
พลตรีการุณ รัตนสุวรรณ
ผู้บังคับบัญชาการ ค่าย บชร.3
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
-
-
-
08-9707-5055
-
-
กระทรวงกลาโหม
พลตรีนพพร เรือนจันทร์
ผู้บัญชาการกองพล
กองพลทหารราบที่ 4
ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
055 245070-9
08 19923490
กระทรวงกลาโหม
พลตรีธานี พูนสวัสดิ์
ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 3
กองพลพัฒนาที่ 3
-
0-5531-1453-3 ต่อ 74804
-
08-9702-9549
-
-
กระทรวงกลาโหม
พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่
ผู้บังคับหน่วยการพัฒนาการเคลื่อนที่ 34
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34
ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
055 322727
08 11135151
กระทรวงกลาโหม
นาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
ผู้บังคับการกองบิน 46
กองบิน 46
-
0-5530-1200
-
0896769012
0-5530-1200
tosawan@rtaf.mi.th
กระทรวงการคลัง
นางนิตยา กัลป์ยาศิริ
คลังเขต 6
สำนักงานคลังเขต 6
-
0-5532-2674-5 ต่อ 21,22
กระทรวงการคลัง
นายเจษฎา โพธิจินดา
คลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
081-7077176
055-251138
plk@cgd.go.th
กระทรวงการคลัง
นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง
รักษาการนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
081-9615525
055-251138
plk@cgd.go.th
กระทรวงการคลัง
ว่าที่ร้อยตรีณัฐสิการ แก้วใจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโ
055-258853
20457
083-5652777
055-251138
Plk@cgd.go.th
กระทรวงการคลัง
นางจุฑาภรณ์ ปรีดาภิรมย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
055-258853
20457
081-5341588
055-251138
plk@cgd.go.th
กระทรวงการคลัง
นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นายชาคินัย หมีเทศ
นักวิชาการการคลังปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นายนราวิชญ์ สิทธิโชค
นักวิชาการการคลังปฏิบีติการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางระเบียบ มัตยะสุวรรณ
นักวิชาการการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางสาววราภรณ์ จิตรยั่งยืน
นักวิชาการการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณูโลก ศาลากลาง ถ.วังจันทน์ อ
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางชญานัฐ แก้วชูเชิด
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางจันทนา แจ่มโสภณ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลาง ถ.วังจันทน์ อ
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางสาวธัญญาภรณ์ เอกวราภรณ์
นักวิชาการการคลังปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางสาวเกสร คุ้มเลิศ
เจ้าพนักงานดูเงินชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางสาวสุรีย์พร รักการค้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
กระทรวงการคลัง
นางสาวศิริภรณ์ กุลบุศย์
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
-
-
-
08-1861-7675
-
rtpsl@treasury.go.th
กระทรวงการคลัง
นางนงลักษณ์ สมัครการ
รกท.ผอ.สรรพสามิตภาค 6
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
-
0-5525-8221
-
08-9961-1093
0-5528-2402
excise_pakb@excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นายณรงค์ ชูเวช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 13
0 5525 8900
pisanulok.excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นางพรรณงาม พินธุรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 14
-
-
0 5525 8900
pisanulok.excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นายวิสูตร อยู่บ้านคลอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 15
-
-
0 5525 8900
pisanulok.excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นายเมธา สวัสดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 23 หรือ 17
-
-
0 5525 8900
e76505@excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นางดุจเดือน ชมเดช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
777/3-4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
0 5522 8074
0 5522 8074
e76510@excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นายสัมพันธ์ มะเฮง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
176/6-7 หมู่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษ
0 5529 1486
-
-
0 5529 1486
e76520@excise.go.th
กระทรวงการคลัง
นางสาวชุลีวรรณ แสวงสุข
สรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7
1/1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5523-2540-2
-
-
0-5523-2545
email.region7@rd.go.th
กระทรวงการคลัง
นางณิชชรีย์ ชินบุตร
สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
7 ม.5 ซ.ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโ
0 5532 1111 ต่อ 115
-
-
0 5532 1108
phitsanulok@rd.go.th
กระทรวงการคลัง
นายชาณนรงค์ วัฒยากร
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
7 ม.5 ซ.ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโ
0 55321 1111 ต่อ 410
-
-
0 5532 1120
phitsanulok@rd.go.th
กระทรวงการคลัง
นางสาวธาริณี วงศ์แสงเทียน
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
7 ม.5 ซ.ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโ
0 5532 1111 ต่อ 344
-
-
0 5532 1108
phitsanulok@rd.go.th
กระทรวงการคลัง
นายชาตรี เขมะชาติ
ผู้ดอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พิษณุโลก
-
0-5528-2389
-
08-1174-8956
0-5528-2386
phitsanulok@oic.or.th
กระทรวงการต่างประเทศ
นางอนันตพร ฉ่ำแก้ว
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
-
0-5525-8131
09-9545-2300
0-5525-8117
-
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายเสริฐ ไชยยานันตา
ท่องท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
380 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5532-1280
-
081-7646457
0-5532-1280
phitsanulok@mots.go.th
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายสุกิจ เสงี่ยมโปร่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโ
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
-
-
-
08-1555-2635
0-5532-1068
sportplk.com
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร
พัฒนาสังคมและความมั่นงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055-259565,055-246827
20452
081-9532808
055-259565,055-
phitsanulok@m-society.go.th
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก
334 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6
055227635
-
0818031735
055227635
sdc36@dsdw.mail.go.th
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวจิราพร คำพุฒ
ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
492/4 หมู่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษ
055-981240-1
089-8569456
055-981240
songkhawe@hotmail.com
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางอุษณีย์ ดำสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์วังทอง
สถานสงเคราะห์วังทอง
-
0-5531-1217
-
08-1973-6724
0-5531-2802
wangthonghome@hotmail.com
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายมาโนชย์ พัดบึ้ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก
หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
055-355056
-
081-8863930
086-4406423
nikomtumgsan2009@hotmail.com
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายสุธี ผิวศิริ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
หมู่ที่ 17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
0819532612
-
0818460697
0864406417
nikom_bk@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุทัศน์ กาหลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ11
20667ต่อ11
081-9958479
055253039
pi_chit55@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางละออง ชื่นฉอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ19
20667ต่อ19
0818865743
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายณัฐศักดิ์ แย้มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ20
20667ต่อ20
0805103811
055253039
natthasak_ya@opsmoac.go.th,natthasak_y@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศรัทธา ศรีทิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ21
20667ต่อ21
0897078200
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางวัชรินทร์ มีไผ่ขอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ14
20667ต่อ14
0818866340
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางรุ่งทิพย์ รัตนมณี
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชัชำนาญงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ88
20667ต่อ88
0818876507
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวสุพัชญา โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชัปฏิบัติงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ12
20667ต่อ12
0813959560
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางกชณิภัทร สิรินักษัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ19
20667ต่อ19
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวกนกอร แสงอรุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ18
20667ต่อ18
0899517851
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางศุภลักษณ์ บุญรักชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ18
20667ต่อ18
0864402733
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพีระพงษ์ พงษ์ตระกูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ0
20667ต่อ0
0873114451
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางจินตนา อึ้งตระกูล
พนักงานพิมพ์ดีด ส 3
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ16
20667ต่อ16
0862046285
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางปรียานุช โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ12
20667ต่อ12
0817863860
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวจุรีรัตน์ ทองดี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4ต่อ0
20667ต่อ0
0900621708
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางลาวัลย์ วงศ์วิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055253023-4
20667ต่อ19
055253039
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอโนทัย จันทร์พูล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 2(โครการแควน้อย)
สำนักงานก่อสร้าง2(โครงการแควน้อย) สำนักโครงการขนาดใหญ่
ตู้ปณ.1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
055-316007
055-316007
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายยงยุทธ์ แสงโชติ
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5598-3581
-
08-1886-6511
0-5522-6412
pilokjadroob@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3
สำนักชลประทานที่ 3
-
0-5533-3025
-
08-4700-0524
0-5533-3012
-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายโสภิญญา เกิดสกุล
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5522-7054
-
08-9856-4976
0-5522-7054
floodrid3@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเถลิง ศิริภิรมย์
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5533-3003
-
08-1866-3594
0-5522-7270
sundents@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
สำนักชลประทานที่ 3
82/13 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
-
08-1394-4555
0-5524-5352
inta.b@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมหวัง ปานสุขสาร
หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุ
สำนักชลประทานที่ 3
211 หมู่ 1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5531-6542
-
08-1886-6444
0-5531-6542
somwang_41@yahoo.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธนู โพธิ์เอี้ยง
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 1/03
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5522-6531
-
08-1973-0362
0-5522-6532
-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5533-3004
-
08-1887-4595
0-5533-3010
foong34@yahoo.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชลเทพ ทาตรี
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5522-6535
-
08-4622-9644
0-5533-3014
chonlathep@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพนธ์ คำไทย
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
สำนักชลประทานที่ 3
57 ม.7 ถ.หนองตม-พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6
0-5536-9096
-
08-4874-6274
0-5536-9041
-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5533-3023
-
08-1605-3812
0-5533-3023
-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
สำนักชลประทานที่ 3
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5533-3390
-
08-1532-6632
-
kieng_47@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/3 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-55258-8916
081-3944555
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชำนาญ ชูเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
081-5326632
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายปัญญา กัลปสุข
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
081-8888532
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกิตติพงษ์ สิทธิ์บุศย์
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
086-5917351
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 อ.เมือง,บางกระ
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
089-9616726
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนิพนธ์ มธุรส
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.พรหมพิราม,วั
โครงการชลประทานพิษณุโลก
ฝายมะขามสูง ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
0-5599-3026
081-9725170
0-5599-3026
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพิษณุ พิริยวิศรุต
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 อ.วังทอง,เนินม
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
081-7859652
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพินิตย์ เกิดคำ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อ.นครไทย,ชาติต
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
081-8862032
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประเชิญ พบสระบัว
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
081-8889642
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายไพฑูรย์ ทิมเครือจีน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานพิษณุโลก
82/13 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5525-8916
089-7070644
0-5524-5352
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพนธ์ คำไทย
ผู้อำนวยการครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
-
0-5536-9041
-
08-1629-5858
-
chumpol5858@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพนธ์ คำไทย
ผู้อำนวยการครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
-
0-5536-9041
-
08-1629-5858
-
chumpol5858@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพนธ์ คำไทย
ผู้อำนวยการครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
-
0-5536-9041
-
08-1629-5858
-
chumpol5858@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประพนธ์ คำไทย
ผู้อำนวยการครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
-
0-5536-9041
-
08-1629-5858
-
chumpol5858@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5533-3023
-
0-8160-53812
0-5533-3023
chairoje@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5533-3023
-
0-8160-53812
0-5533-3023
chairoje@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
-
0-5531-1251
-
08-9961-6843
0-5531-2623
cadpl@cad.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม
ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่6
-
0-5531-1419
-
08-5480-3527
0-5531-1271
auddir6@cad.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางนิตยา ทักษิญ
ประมงจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
123/8 ม.4 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6
0-5532-2707
-
08-0111-3399
0-5532-2707
fpo-phitsanulok@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายไพศาล สุขปุณพันธ์
เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก
-
0-5536-9007
-
08-1731-8927
-
psa_50@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายภาณุเดช สุโกมล
รกท.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
-
0-5536-9065
-
08-7206-9292
0-5536-9066
if-phitsanulok@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายภาณุเดช สุโกมล
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
055-369065
08-7205-9292
055-369066
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายเมธา คชาภิชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
055-369065
08-1716-0239
055-369066
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวเพ็ญประภา แพวิเศษ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
055-369065
08-1087-1124
055-369066
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายพิเชษฐ์ จั่นตอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
055-369065
08-7206-8998
055-369066
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวนิษาชล นุ่มอ่วม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
055-369065
08-2028135
055-369066
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวกาญจนา อ่องเภา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
055-369065
08-3164-8629
055-369066
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป
สัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-1401-2538
055-258654
sompong.kaew@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพิษณุ ตุลยวนิชย์
ปศุสตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-5660-9853
055-258654
pvlo_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป
สัตวแพทย์อาวุโส
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-1401-2538
055-258654
sompong.kaew@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีระ จันทร์แก้ว
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการฒนาเ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-1992-1832
055-258654
pvlo_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายไทยเสรี จรูญภาร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-1532-9926
055-258532
pvlo_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีระ นววิภาพันธุ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ(รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-5184-6919
055-258532
pvlo_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวีระพงษ์ นครวงศ์
สัตวแพทย์อาวุโส(หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-7950-6435
055-258532
pvlo_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชลอ ยนต์เจริญล้ำ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654ต่อ17
08-9643-4346
055-258532
mp_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิลาศ วังตระกูล
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65110
0-5539-1290
08-9267-7181
0-5539-1290
bkk_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายรังสรรค์ เงินวิลัย
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
0-5531-1100
08-7164-2265
0-5531-1100
apm6508@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี
สัตวแพทย์ชำนาญงาน(รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอบา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
0-5537-1241
08-9706-8816
0-5537-1241
brk_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาตรี เจริญพร
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651
0-5536-9005
08-1973-0879
0-5536-9005
ppr_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
0-5529-1316
08-9565-2232
0-5529-1316
wb_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรรถชา ณ เชียงใหม่
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
0-5538-9218
08-1324-3986
0-5538-9218
nt_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพรรณเลิศ ศิริปาลกะ
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 6
0-5538-1038
08-9563-5600
0-5538-1038
ck_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอานนท์ จุลภักดีเกื้อหนุน
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 6
0-5539-9065
08-9705-4914
0-5539-9065
np_livestock@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพิษณุ ตุลยวนิชย์
ปศุสตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อ.เมือง
055-258654
08-5660-9853
055-258654
pvlo_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายคม โตพิสุทธิ์
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ม.24 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
055-268028
-
081-8885968
055-268028
lsph_phs@dld.goth
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
-
0-5531-2069
-
08-4086-5698
0-5531-2070
chanpenc@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุริพล มาบุญช่วย
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
-
0-5530-4406
-
08-6925-3338
-
qsph_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเทวัญ รัตนะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
-
0-5528-3125
-
08-6440-3151
0-5528-3136
airc_phs@dld.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพรชัย ชำนาญพูด
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์อนามัยที่ 6
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่6
-
0-5522-7598
-
08-5660-9852
0-5522-7597
polnchaic.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
-
0-5532-1253-9
-
08-1930-9548
0-5532-1255
r08_1@ldd.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนิพนธ์ อุดปวง
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
-
0-5500-9824
-
09-248-4394
0-5500-9831
plk01@ldd.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายดิเรก ตนพยอม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
-
0-5531-1305
-
08-1886-9120
0-5531-1406
oard2@doa.in.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมเพชร พรมเมืองดี
ผอ.สำนักวิจัยและการพัฒนาการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก
0-5531-1990
08-1886-9120
0-5531-1406
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิบูลย์ หงสยาภรณ์
หัวหน้าหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ
055-258-816
-
081-281-1762
055-219-067
agriex9@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวีระชัย สายต่างใจ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ
055-258-816
-
081-971-2392
055-219-067
phitsanulok@doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายดำรงค์ชัย มีช้าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ
055-258-816
-
080-514-6982
055-291-067
arak65@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางอรวรรณ แก่นหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง
055-258-816
-
089-851-9798
055-219-067
orawan_kanhom02@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
055-258-816
081-8086935
055-219-067
phitsanulok@doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอำนาจ ปาลาศ
ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง)
เลขที่ 99/1 หมู่ 5 บ้านบางทราย ตำบลงิ้วงาม อ
055-268128
-
081-9523500
055-268128
aopdt10@doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอำนาจ ปาลาศ
ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง)
เลขที่ 99/1 หมู่ 5 บ้านบางทราย ตำบลงิ้วงาม อ
055-268128
-
081-9523500
055-268128
aopdt10@doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก
9 ม. 10 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5522-1699
-
08-9994-4437
0-5522-1699
pmc09@doae.go.th
เกษตรและสหกรณ์
นายรัญทศ ย้ายตั้ง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่2จังหวัดพิษณุโลก
803 กม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
055-311155
-
089-1946421
055-311428
ryaitang@gmail.com
เกษตรและสหกรณ์
นายรัญทศ ย้ายตั้ง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่2จังหวัดพิษณุโลก
803 กม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
055-311155
-
089-1946421
055-311428
ryaitang@gmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
-
0-5522-7530-7 ต่อ 101
-
08-1964-5288
-
cpd_phitsanulok@cpd.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย
นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนาวยการศูนย์ถ่
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 พิษณุโลก
-
0-5531-1316
-
08-9461-1829
0-5531-1316
cpd_ccttd11@cpd.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนิรันดร์ มูลธิดา
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก
055-311289
-
08-6031-0181
055-311384
panya@cpd.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประมาณ แย้มชู
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
-
0-5531-1018
-
08-1953-1119
-
psl_rsc@ricetkailand.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอาทิตย์ กุคำอู
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0-5531-3134
-
08-1934-0060
0-5531-3135
psl_rrc@rice.mail.go.th /
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอาทิตย์ กุคำอู
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0-5531-3134
-
08-1934-0060
0-5531-3135
psl_rrc@rice.mail.go.th /
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอาทิตย์ กุคำอู
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
450 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0-5531-3134
-
08-1934-0060
0-5531-3135
psl_rrc@rice.mail.go.th /
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวบุญตา อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
63/5-6 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณ
0-5533-4093
-
082-1687037
055-334093
phitsanulok@alroo.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายยงยุทธ์ แสงโชติ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
63/5-6 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณ
055-334093
089-7041730
05533-4093
phitsanulok @ alro.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประดิษฐ์ ใจรังษี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
63/5-6 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณ
05533-4093
089-5599218
05533-4093
phitsanulok @ alro.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง
นิติกรชำนาญการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
63/5-6 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณ
05533-4093
080-3436336
05533-4093
phitsanulok @ alro.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสิริชัย สุนทรชื่น
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
63/5-6 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณ
05533-4093
085-8599782
05533-4093
phitsanulok @ alro.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวเฉลิมศรี พงษ์เหล็ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
63/5-6 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณ
05533-4093
089-6408338
05533-4093
phitsanulok @ alro.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชวพฤฒ อินทรเทศ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
บริเวณศูนย์ราชการ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322650,055-322658
20469
081-9335267
055-322650,055-322658
zone2@oae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิชัย เปี่ยมลาภโชติกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
บริเวณศูนย์ราชการ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322650,055-322658
20469
086-2139222
055-322650,055-322658
zone2@oae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
บริเวณศูนย์ราชการ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322650,055-322658
20469
082-7709991
055-322650,055-322658
zone2@oae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายมงคล แก้วศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
บริเวณศูนย์ราชการ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322650,055-322658
20469
089-4604693
055-322650,055-322658
zone2@oae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวมยุฉัตร์ นิยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
บริเวณศูนย์ราชการ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-322650,055-322658
20469
084-7014788
055-322650,055-322658
zone2@oae.go.th
กระทรวงคมนาคม
นายชาติชาย มัควิมานย์
ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5527-8741
-
08-1674-4848
-
phitsanulok@dlt.go.th
กระทรวงคมนาคม
นายเลิศพร ประพฤติธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก
0-55247399
08-46145444
กระทรวงคมนาคม
นายเกษม อินทสร
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6
055-301004
055-301009
ikasem@aviation.go.th
กระทรวงคมนาคม
นายชัยวัฒน์ ญาณภิรัต
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
-สำนักทางหลวงที่ 4(พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 207
-
08-3328-6531
0-5530-2628
downtok@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม
รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (ตำแหน่งที่ 1 )
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
055302518 ต่อ 208
08-4600-1619
0-5530-2628
Akcarrawata@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 ( พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือ
0-5530-2518 ต่อ 305
08-7509-0770
0-5530-2628
กระทรวงคมนาคม
นายการุณ แสนจิตร
รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (ตำแหน่งที่ 1)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 206
-
08-1680-4135
055-302628
maew_happy@hotmail.co.th
กระทรวงคมนาคม
นายมาโนช ชาวสวน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 110
-
08-8251-8643
0-5530-2628
lamjo1970@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายปราบพล โลห์วีระ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 407
-
08-3187-3644
0-5530-2628
กระทรวงคมนาคม
นางนราพรรณ ช่วงประยูร
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 404
-
08-1707-9734
0-5530-2628
กระทรวงคมนาคม
นายภานุวัฒน์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 401
-
08-9961-7362
0-5530-2628
panu2991@gmail.com
กระทรวงคมนาคม
คุณประภาส น้อยผา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 305
-
08-9960-1151
0-5530-2628
prapas_plk@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายประวีณ เครือกนก
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 303
-
08-1533-1147
0-5530-2628
praween_k@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
คุณวัชรี กอสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 203
-
08-1932-2115
0-5530-2628
watchareekorsuwan@gmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายยอด เมณฑกานุวงษ์
ผู้อำนวยการแขวงการทางพิษณุโลก
แขวงการทางพิษณุโลก
-
0-5530-2626-7
-
-
-
doh0411@doh.go.th
กระทรวงคมนาคม
นายประสาน ชาติไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
-
0-5531-2390-1
-
08-1916-3929
-
doh0407@doh.go.th
กระทรวงคมนาคม
นายสุรพงษ์ ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
055-312732 ต่อ 16
-
081-6042107
055-312731
-
กระทรวงคมนาคม
นางสาวมนัสนันท์ อ่วมเพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
055-312732 ต่อ 20
-
081-9722339 , 0
055-312731
Lek-ma06@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายสมสมัย แก้วบุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
055-312730 , 055-312732 ต่อ 24
-
086-1774488
055-312731
som_surin@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายธานี ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ(ซ่อมบำรุงทาง)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
055-312732 ต่อ 17
-
089-7123505
055-312731
thani-01@hotmail.com
กระทรวงคมนาคม
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
-
0-5526-6379
-
08-6099-5177
-
psac@aerothai.co.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ พรหมดนตรี
ผู้อำนวยการระดับสูง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5532-2630
-
08-1993-9367
0-5532-2652
phitsanulok_mnre@hotmail.com
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก
-
0-5531-1256
-
08-97080792
0-5531-1172
reo03.or@mnre.mail.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายยรรยง อินทรฤทธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
-
0-5526-6251-4
-
08-36156599
-
off_water@hotmail.com
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นาย อมร ต่อเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
-
0-5525-8028
-
08-17243143
0-5525-2127
paro11@dnp.go.th
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธาดา ศรัทธา
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
274 ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังห
055258585
0922460098
055258585
tada.s@tmd.mail.go.th
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายเกษม เหรัญ
ผู้อำนวยการสถิติจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-1943
-
08-1973-0720
0-5524-2038
psnulok@nso.go.th
กระทรวงพลังงาน
นายตามเฉลิมฬ์ จันทนาคร
พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-8475-6
-
08-1174-7902
-
phitsanulok@energy.mail.go.th
กระทรวงพาณิชย์
นายอารีย์ เดวี
พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
14 ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-242909
089-9618536
055-243033
pl_ops@moc.go.th
กระทรวงพาณิชย์
นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล
การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-2680
-
08-9961-8531
-
phitsanulok@dit.go.th
กระทรวงพาณิชย์
นายจุฑัชย์ มานิตกุล
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
-
0-5525-9402
-
08-1847-1845
0-5523-0528
phitsanulok_cdwmthai.org
กระทรวงพาณิชย์
นายประมวล นิลนาค
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก
อาคารศาลากลางจังหวัด
055-216779-80
-
089-9618546
055-216779
phitsanulok@dbd.go.th
กระทรวงยุติธรรม
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
83 ชั้น 3 ถนนบรมไตยโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ
055-247074
-
-
055-247074
-
กระทรวงยุติธรรม
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
83 ชั้น 3 ถนนบรมไตยโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ
055-247074
-
-
055-247074
-
กระทรวงยุติธรรม
นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล
055-247442
20578,20579
055-247442
กระทรวงยุติธรรม
นายชัชชัย กรมชารี
หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล
055-241900
055-241900
กระทรวงยุติธรรม
นางสาวรัดใจ กสิณอุบล
หัวหน้ากลุ่มสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล
055-252157
20577
055-241900
กระทรวงยุติธรรม
นางลำแพน จันทร์พัก
หัวหน้างานธุรการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล
055-247442
20578,20579
055-247442
กระทรวงยุติธรรม
นายไพบูลย์ ดิสสงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5524-5081
-
08-9961-5227
0-5525-9537
led20606@led.go.th
ยุติธรรม
นายปกรณ์ ร่มรื่น
หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
130 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวั
0 5532 2635
-
08 5482 7507
0 5532 2618
-
ยุติธรรม
นางนิตยา สายบรรดาศักดิ์
หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
130 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวั
0 5532 2620
-
08 1912 5808
0 5532 2618
ยุติธรรม
นายชูเกียรติ บุญทัน
ผู้อำนวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
130 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวั
0 5532 2617
-
08 9201 8591
0 5532 2618
-
ยุติธรรม
นายนวภพ เที่ยงตรง
หัวหน้าส่วนคดี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
130 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล
0 5532 2619
08 6842 3506
0 5532 2618
กระทรวงยุติธรรม
นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
611ม.8 ต.วังทองอ.วังทอง
055-311382
-
055311244
กระทรวงยุติธรรม
นายประสิทธิ์ ประทุมศิริ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
611ม.8 ต.วังทองอ.วังทอง
055-311382
-
055311244
กระทรวงยุติธรรม
นายสำราญ ทองเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯ
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
611ม.8 ต.วังทองอ.วังทอง
055-311382
-
055311244
กระทรวงยุติธรรม
นายเชวงพัฒท์ กิตติศักดิ์นาวิน
ผู้บัญชาการเรือนจำ
เรือนจำกลางพิษณุโลก
0-55311283
09-8259-7563
กระทรวงยุติธรรม
นางสุวารี รวบทองศรี
ผู้อำนวยการ
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
-
0-5531-2806-8
-
08-1908-7762
0-5531-2810
fdcphit@correct.go.th
กระทรวงแรงงาน
นางวิมลศรี ปัทมินทร์
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (ตึกใหม่)ถนนวังจันท
0 5524 8075-6
20551
08 9961 9856
0 5524 8075 ต่อ 111
Phitsanulok@mol.go.th www.phitsanulok.mol.go.th
กระทรวงแรงงาน
นายสุชัย ชาญวิกย์การ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (ตึกใหม่)ถนนวังจันท
0-5524-8075-6
20551
08 9566 3329
0-5524-8076
-
กระทรวงแรงงาน
นายยุทธนา เกตุตรง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (ตึกใหม่)ถนนวังจันท
0-5524-8075-6
20551
08 1782 2743
0-5524-8076
-
กระทรวงแรงงาน
นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังใหม่) ถนนวังจั
055-246257,055-282381 ค่อ 113
20451
0898516853
055-249228
plk@doe.go.th
กระทรวงแรงงาน
นายมนูญ นุกูลรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังใหม่) ถนนวังจั
055-246257 ต่อ 106
20451
081-4723419
055-249228
manoonn@chaiyo.com
กระทรวงแรงงาน
นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3(หลังใหม่) ถนนวังจัน
055-282381-3 ต่อ 105
20451
081-6758486
055-249228
plk@doe.go.th
กระทรวงแรงงาน
นายบัญชา กิตติสยาม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3(หลังใหม่) ถนนวังจัน
055-282381-3 ต่อ 108
20451
093-5351955
055-249228
plk@doe.go.th
กระทรวงแรงงาน
นายอำนวย มากทรัพย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8869
08-1886-3486
0-5528-2191 ต่อ103
phitsanulok@labour.mail.go.th
กระทรวงแรงงาน
นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5524-5324
-
08-1887-0483
0-5524-6694
phitsanulok@sso.go.th
กระทรวงแรงงาน
นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5524-5324
-
08-1887-0483
0-5524-6694
phitsanulok@sso.go.th
กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวอัฉรา อ่อนจันทร์
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-2286-7
-
08-9961-8758
0-5525-2287
phitsanulok_culture@hotmail.com
กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวเพลินตา ประดับสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
0892026727
055252287
กระทรวงวัฒนธรรม
นางสุวิมล เกษศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
0818707372
055252287
กระทรวงวัฒนธรรม
นางแสงอุษา มุกดา
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
0818742798
055252287
กระทรวงวัฒนธรรม
นายประพันธ์ ภักตร์เขียว
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช
-
0-5524-1717
-
08-9960-7056
-
prabuddachinnaraj_nationnalmeuseaum@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
0-5524-4633-4
-
08-5707-9432
0-5525-1684
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรัตน์ ศรีดาเดช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
0-5524-4633-4
08-9706-9133
0-5524-5096
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
0-5524-4633-4
08-1596-7562
0-5524-5096
กระทรวงศึกษาธิการ
นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
0-5524-4633-4
-
08-6589-9898
0-5525-2380
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายนืคม กุณา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
0-5524-4633-4
-
08-6867-4947
0-5524-5096
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายชายน้อย จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
0-5524-4633-4
-
08-6934-7227
0-5524-5096
man2550@gmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พล.เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ถนนพิษณุโลก-สากเหล็ก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5539-4116
-
08-7210-0101
0-5593-4047
pitlok2@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
-
0-5536-1313
-
08-96 15-5558 ,
-
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุชน วิเชียรสรรค์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ
0-5526-7232
xx
089 - 4946555
0-5526-7233
suchon9913@gmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุทธิดล พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยการ สพม.39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ
055 - 267235-6
091 - 8415367
055 - 267234
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.มานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
0-5522-7600
-
08-1533-2492
0-5522-7602
turagaan@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายจรัญ พรมเสน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
-
0-5530-2029 ต่อ 230
-
08-1953-5559
0-5530-2030
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสนาม สุขคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
60 ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8570
-
08-94601175
0-5525-1346
plvcinfo@gmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-337551
055-377553
Kritchanan_98@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยกรการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-337551
081-6883604
055-377553
กระทรวงศึกษาธิการ
นางณฐมน นาคเหล็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-337551
081-2807041
055-377553
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสมศิริ แทนปั้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-337551
089-6407778
055-377553
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุชาติ ชาติวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-337551
086-4406882
055-377553
กระทรวงศึกษาธิการ
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
-
0-5525-2034
-
08-19937407
0-5525-2034 ต่อ
plkpoly@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายนรา เหล่าวิชยา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5532-2677
-
08-1973-9408
0-5532-2676
plk.nfe.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ
นายบัญชร จันทร์ดา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
239 หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพ
055-316877
-
081-8713286
055-316877
banchorn23@hotmail.com
กระทรวงศึกษาธิการ
นายอุทิตร น้อยใย
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
239 หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัด
055-316877
-
081-2816904
055-316877
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
239 หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ
055-316877
-
089-4924665
055-316877
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นางศศิธร ดาทอง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
239 หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ
055-316877
-
081-3796184
055-316877
-
กระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา เรืองเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
-
0-5529-9260 ต่อ 113
-
08-1887-9945
-
pl_panyanukul@windowslive.com
กระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
0-5596-1000-4
-
08-45982873
0-5596-1103
www.nu.ac.th
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
055-267110
-
08-19716554
0-5526-7091
rajabhat@psru.ac.th
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ทินกร ทาตระกูล
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
055-298438
08-18879401
055-298440
กระทรวงสาธารณสุข
นาย ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-2052 ต่อ 321
20465-20565
08-1926-8806
0-5524-4410
BATERM@gmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางภรณ์วรัญธ์ จุลทการบัณฑิต
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)ร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 350
20465-20565
081-474-0051
0-5524-4410
pornvalan@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นายพิพัฒน์ จันทะคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 330
20465-20565
081-593-6477
0-5524-4410
pipat.ck@hotmail.co.th
กระทรวงสาธารณสุข
นายกิจจา กฤตศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 210
20465-20565
080-504-2434
0-5524-5088
kitcha1958@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางสุพัตรา ศรีสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 340
20465-20565
085-733 -0237
0-5524-1290
pattrasri@yahoo.com
กระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย พรหมมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 610
20465-20565
081 - 3792379
0-5524-5088
somchai65999@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นายสุริยะ วิริยะประสิทธิ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 810
20465-20565
081 - 532 -3042
0-5524-5088
suriya1802@yahoo.com
กระทรวงสาธารณสุข
ดร.อรทัย เขียวเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 410
20465-20565
0 - 5525 - 8610
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์
นิติการชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 250
20465-20565
089 - 644- 3370
0-5524-5088
kantawoan@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
ดร.ศิริลักษณ์ โกวิทยานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 413
20465-20565
0 - 5525 - 8610
กระทรวงสาธารณสุข
นางรัชนี จิตสันติวรรักษ์
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 710
20465-20565
081 - 474- 0925
0-5524-5088
ratchaneejit@yahoo.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางกฤษฎาพร แช่มช้อย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 212
20465-20565
0-5524-5088
กระทรวงสาธารณสุข
นางพึงจิต สุขะตุงคะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 614
20465-20565
083 - 162 -8060
0-5524-5088
dodee8060@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นายมนัส เรือนเหลือ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 651
20465-20565
080 - 505 - 243
0 - 5521 - 9679
manut73@gmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย เพชรอำไพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 657
20465-20565
089 - 959 -1230
0-5524-5088
s_phetumpai@yahoo.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางอำไพพิศ เลี้ยงสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 321
20465-20565
081 - 1395- 999
0 - 5524 - 4410
ampaipit2005@gmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางอัญชุลี พิมพ์ประสานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 311
20465-20565
087 - 315-5564
0 - 5524 - 4410
anchphim@gmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางเพทาย เนตรแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 807
20465-20565
081 - 6803 - 74
0-5524-5088
n_phetaiy@yahoo.com
กระทรวงสาธารณสุข
นางภรณ์วรัญธ์ จุลทการบัณฑิต
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)ร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-052 ต่อ 350
20465-20565
081-474-0051
0-5524-4410
pornvalan@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุท
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตึกอำนวยการ ชั้น 3
0-5527-0300 ต่อ 20305
20463,20464
08-1727-7014
0-5525-8031
SIWASITH@HOTMAIL.COM
กระทรวงสาธารณสุข
นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตึกอำนวยการ ชั้น 3
0-5527-0300 ต่อ 20304-6
20463,20466
09-5642-6252
0-5525-8031
กระทรวงสาธารณสุข
นายชาตรี ป้อมเปิ้น
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไ
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตึกอำนวยการ ชั้น 3
0-5527-0300 ต่อ 20304-6
20463,20466
08-1475-2561
0-5525-8031
สาธารณสุข
นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
653 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเ
055-311025
081 - 8893927
055 - 311992
werapan_a@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุพรต สุริโย
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
653 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเ
055-311177 ,055-311025 ต่อ112
082 - 4004678
055 - 311992
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางสุเมธ ทิพยชาติ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
653 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเ
055-311177 ,055-311025 ต่อ631
082 - 8830972
055 - 311992
สำนักนายกรัฐมนตรี
ผศ(พิเศษ)ศักดา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
ผู้อำนวยการด้านส่งเสริมพัฒนา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
653 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเ
055-311177 ,055-311025 ต่อ630
089 - 4399883
055 - 311992
สำนักนายกรัฐมนตรี
ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
653 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเ
055-311177 ,055-311025 ต่อ729
089 - 6440884
055 - 311992
กระทรวงสาธารณสุข
ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
-
0-5525-8815
-
08-1971-8578
0-5525-9410
bcnbc@pl.ac.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055 259435
-
089 8509737
055 259410
กระทรวงสาธารณสุข
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2637
-
081-4750488
0 5532 2824 -6
narong.r@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวศันสนีย์ ตันติ์จธัม
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 108
-
08 1039 1538
0 5532 2824 -6
sansanee.t@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางนิภา สุวรรณกิจ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 111
-
08 7204 6307
0 5532 2824 -6
nipa.s@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางพัชรินทร์ รัตนเกษตรสิน
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 122
-
08 6930 7078
0 5532 2824 -6
pacharin.r@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจิราภรณ์ อ่ำพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 115
-
08 9706 0655
0 5532 2824 -6
jiraporn.m@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางมธุรส ทาทอง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 107
-
08 6929 7579
0 5532 2824 -6
mathurose.t@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสมศรี ดำรงสวัสดิ์วิทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 179
-
08 9460 6309
0 5532 2824 -6
somsri.d@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นายอรรถพงค์ ฉั่วริยะกุล
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 109
-
08 9270 5407
0 5532 2824 -6
arttapong.c@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางเบญจมาศ สนองคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 177
-
08 1475 6531
0 5532 2824 -6
benjamas.s@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางมธุรดา เขื่อนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9
ศูนย์ราชการตำบลหัวรอ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือ
0 5532 2824 -6 ต่อ 169
-
08 9564 2145
0 5532 2824 -6
mathurada.k@dmsc.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นางจิรารัตน์ เนียมทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055299280
144
0817076366
055299285
jirarat.n@anamai.mail.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
นายฉัตร์ภัทร์ คงปั้น
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055299280
128
055299285
กระทรวงสาธารณสุข
นายสุธน เพ็งคุ้ม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055299280
146
055299285
กระทรวงสาธารณสุข
นางกัญชลี ไวว่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055299280
114,143
055299285
กระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ลินดา สิริภูบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055299280
145
055299285
กระทรวงสาธารณสุข
น.ส.นพวรรณ ขำโอด
เภสัชกร (รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล)
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055299280-2
123
055299285
กระทรวงสาธารณสุข
นางศรินนา แสงอรุณ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เ
055 299280-2
201
081-9205 -1690
055 299285
dr_sarinna@yahoo.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
กระทรวงสาธารณสุข
นายพีระยุทธ สานุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
กระทรวงสาธารณสุข
นาย พีระยุทธ สานุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เ
055-299280 ต่อ115
0866300322
กระทรวงสาธารณสุข
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง
055993000-1
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวพรรณี สัสดีแพง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-1394
20461
09-2246-8354
0-5528-3283
pr.pitloke@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
-
0-5532-2694
-
0819590108
0-5528-0797
prd_r4@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายนุกูล นาคคชฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังห
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
-
0-5521-6662
-
0989626105
0-5526-7049
prd_r4_7@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวั
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
-
0-5532-2717
-
08-1962-5737
0-5532-2717
prd_r4_4@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พลตรีเลอเกียรติ สุนทรเกส
รองผู้บังคับบัญชารักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลก
-
0-5524-8842
-
0810434886
-
Isoc_psl@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกษิดิศ ประพันธ์พงษ์
นายสถานีวิทยุจังหวัดพิษณุโลก
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพิษณุโลก
-
0-5528-7833
-
08-1988-8577
-
fmphitsanulok106.25@gmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกษิดิศ ประพันธ์พงษ์
นายสถานีวิทยุจังหวัดพิษณุโลก
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพิษณุโลก
-
0-5528-7833
-
08-1988-8577
-
fmphitsanulok106.25@gmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
ผู้กำกับการ
ตำรวจภูธรภาค 6
-
0-5536-8142
-
08-9961-7766
0-5525-8777
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
พล.ต.ตธรรมนูญ เพชรบุรีกุล
ผบก.ส.จว.พิษณุโลก
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-9000
-
-
-
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญส่ง
ผกก.ตชด.31
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4656
-
08 - 1883-1656
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ปรีชา วังปรีชา
รอง ผกก.ตชด.(1)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4656
-
08-9598-1102
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.สุจิน สุทธิแสน
รอง ผกก.ตชด.(2)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4656
-
08-1785-6373
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม
รอง ผกก.ตชด.(3)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4656
-
08-1953-6189
0-5598-47
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ต.สายสิน ศรวิชัย
สว.งานธุรการกำลังพลและวินัย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4663
-
08-9281-8349
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ธิติพงษ์ ชื่นสมบัติ
สว.งานแผนงานและงบประมาณ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4662
-
08-1867-9076
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.หญิงมาณ์นิจก์ ถนอมนวล
สว.งานส่งกำลังบำรุง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4717
-
08-7156-1266
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ประยูร อิ่นแก้ว
สว.งานการข่าว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4711-12 ต่อ 201
-
08-1289-5768,08
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.หญิงภิญญา ไตรนาวี
สว.งานการเงิน
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4715
-
08-1555-2912
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
ร.ต.ท.คำนวล ขลิบเงิน
รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้ ฯ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4711-12 ต่อ 805
-
08-9644-4745
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.หญิงกนวรรณ ต่วนชะเอม
ผบ.ร้อย ตชด.311
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4711-12 ต่อ 601
-
08-9703-3777
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ปรีชา สุนทร
ผบ.ร้อย ตชด.312
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4711-12 ต่อ 701
-
08-1393-1529
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.สุชาติ หนองหานพิทักษ์
ผบ.ร้อย ตชด.313
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
88 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5598-4711-12 ต่อ 801
-
08-6925-5810
0-5598-4713
bpp31@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ประกฤติ ยามานนท์
ผบ.ร้อย ตชด.314
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
บ.นาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
0-5548-9052
-
08-1952-9195
0-5548-9052
bpp314@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.บุญมาก สุริหาร
ผบ.ร้อย ตชด.315
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
0-5538-1347
-
08-1759-7705
0-5538-1347
bpp315@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ต.นพพร กวาวหนึ่ง
ผบ.ร้อย ตชด.316
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
0-5548-1185
-
08-9851-6542
0-5548-1185
bpp316@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ
ผบ.ร้อย ตชด.317
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
0-55489-6177
-
08-1741-3131
0-5548-6177
bpp317@bpp.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส
รองผุ้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
-
0-5524-1557
-
08-15508 - 8940
0-5524-1684
vt33_1@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.วุฒิเทพ เพ็ญแสง
สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง3กกก.5
สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5
0-5598-7575
08 - 9870- 3854
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ต.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 4
0-5532-2646
08- 9144-6555
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ต หญิงรติรส อัจฉริยะเสถียร
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
-
0-5524-7722
-
08-1804-5550
-
http://phitsanulok.immigration.go.th
สำนักนายกรัฐมนตรี
พันตำรวจเอกโรจนอนันต์ แก้ววันศิริ
ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรบางระกำ
-
0-5537-1177-8
-
08-9436-7447
-
policebangrakam@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พันตำรวจเอกกิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์
ผกก.สภ.บางกระทุ่ม
สถานีตำรวจภูธรบางกระทุ่ม
28 หมู่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม
055-391012
089-0168575
055-391012
Bangkratum_pol@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ พลเย่าดำรงค์
ผกก.สภ.พรหมพิราม
สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม
-
0-5536-9012
-
08-7527-6622
-
Samopol132@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พันตำรวจโทวัชรพล เกตุคง
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม รักษาราชการแทนผู้กำก
สถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์
180/1 ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
055361011
-
0816743353
055361011
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.เอกพงศ์ อมรมุนีพงศ์
ผกก.สภ.วังทอง
สถานีตำรวจภูธรวังทอง
-
-
-
08-4114-1443
-
Wangthong-police2554@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.เผชิญ ตันศิริ
ผกก.สภ.ชาติตระการ
สถานีตำรวจภูธรชาติตระการ
-
0-5538-1266
-
-
-
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
พันตำรวจเอกประกอบ ศิริภาพ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง
สถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง
-
0-5539-9072
-
08-1888-9051
0-5539-9072
noenmaprang@hotmail.com
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.จตุเพช อยู่สวัสดิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภุธรนครไทย
สถานีตำรวจภูธรนครไทย
สถานีตำรวจภุธรนครไทย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโ
055-363191
081-9732242
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ต.อ.จตุเดช
อยู่สวัสดิ์
สถานีตำรวจภูธรนครไทย
สถานีตำรวจภูธรนครไทย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโ
055-363191
081-9732242
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายอดิศักดิ์ อุรเคนทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
177 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.10 หมู่ 4 ต.สมอแข อ.เมือ
055-987728
081-9937863
055987730
moi_phitsanulok@industry.go.th
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายวัชรุน จุ้ยชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2
-
0-5528-2958-9
-
08-18847054
0-5528-3021
-
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายชัยทัต สมิตินนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต5พิษณุโลก
-
0-5524-8346
-
08-1612-7989
0-5524-8348
dpim5@dpim.go.th
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางสาวสุวรรณี แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
0-5524-8057
20595
062-594-8258
0-5524-8057
PLK@onab.go.th
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางสุวลักษณ์ มูลหล้า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
0-5525-8047
20595
0856146257
0-5525-8047
zuwalak@hotmail.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสุเทพ คุ้มแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
0-5524-7620
08-9704-7492
0-5524-8057
กระทรวงยุติธรรม
นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
-
0-5525-8566
-
08-1828-4510
0-5525-8226
jor6@coj.go.th
กระทรวงยุติธรรม
นายชาตรี เหลืองเรือง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5525-8393
-
-
-
pslc@coj.go.th
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางมาลี สิรินิจศรีวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ศาลแขวงพิษณุโลก
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-242195
-
-
055-242195
-
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางธนวรรณ ไพสิน
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลก
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-245524 ต่อ 101
-
-
055-245549
-
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นางสาวรุ่งระวี โสขุมา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
125/3 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055-322625-6
-
-
055-322624
-
กระทรวงยุติธรรม
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
-
0-5526-6230-7
-
-
0-5526-6224
phitsanulok_r@admincourt.go.th
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นายกิตติ แก้วทับทิม
อธิบดีอัยการภาค 6
สำนักงานอัยการภาค 6
381 ชั้น 4 ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พ
0 5532 1186
-
-
0 5532 1185
region6@ago.go.th
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นายกิตติ แก้วทับทิม
อธิบดีอัยการภาค 6
สำนักงานอัยการภาค 6
381 ชั้น 4 ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พ
0 5532 1186
-
-
0 5532 1185
region6@ago.go.th
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นายอนันต์ ธรรมรัตน์
อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
อาคารสำนักงานอัยการภาค 6 ชั้น 2 ซอยราษฎร์ศรัทธาทำ
0-5528-0646
-
08 9667 8454
0-5528-0646
pislok-admin@ago.go.th
กระทรวงยุติธรรม
นายสุธา เกียรติขจรฤทธิ์
อัยการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5524-4034-5
-
08-9920-7741
0-5525-8489
pislok@ago.go.th
กระทรวงยุติธรรม
นายสมพงษ์ ตั้งศิริ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพิษณุโลก
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก
-
0-5525-2124
-
08-9921-7223
-
pislok-sum@ago.go.th
กระทรวงยุติธรรม
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมเภท
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
-
0-5528-0736
-
08-1701-1356
-
pislok-ju@ago.go.th