ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายวิเชียร สวัสดิเทพ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-6930-5592
0-5536-1344
2013-11-21
กระทรวงมหาดไทย
นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1785-2208
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวชนาภา พูลหน่าย
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-9957-9008
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นางทัศนีย์ เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-4817-1251
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายเศกสันต์ สมิทธิภิญโญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-9644-4851
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายสมพง วรรณโส
ผู้อำนวยการกองการประปา
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1909-9087
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-3161-4815
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายนุกร ผุยพงษ์
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-4618-0755
0-5536-1344
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวศลิษา แหยมมั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-1283-4914
0-5536-1344
2013-11-21
กระทรวงมหาดไทย
นายชูชาติ ทองรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ส่วนท้องถิ่น
ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
0-5536-1097
08-5725-8199
0-5536-1344
2011-10-20

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 66 Next »