ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายธงชัย
เสมเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
ส่วนท้องถิ่น
9 หมู่ที่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055298471
0813954042
jomtong2552@hotmail.com
2011-11-01
กระทรวงมหาดไทย
นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
ส่วนท้องถิ่น
9 หมู่ที่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
055298471
0894384666
jomtong2552@hotmail.com
2011-11-01
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญมา เที่ยงไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ส่วนกลาง
-
0-5599-2233
-
08-1688-5366
0-5599-2233-4
chonphu.go.th@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นาย สำเนียง ทองไหลมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
ส่วนกลาง
-
0-5526-8196
-
08-5054-1166
-
chainam-2539@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญนำ โคกน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-2714953
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายวัง พรมนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
085-2712671
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายสมหมาย ลาสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-7364452
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายแสง แต่งน้อย
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-8468495
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวบุษยมาศ พจนาภิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
081-5322283
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-6447143
0-5526-8018
2011-12-02

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 66 Next »