ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญนำ โคกน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-2714953
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายวัง พรมนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
085-2712671
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายสมหมาย ลาสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-7364452
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายแสง แต่งน้อย
เลขานุการนายก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
087-8468495
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวบุษยมาศ พจนาภิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
081-5322283
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ส่วนท้องถิ่น
65 หมู่ที่ 8 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค อำเภอชาติตระก
0-5526-8018
089-6447143
0-5526-8018
2011-12-02
กระทรวงมหาดไทย
นายฉลาด ยังเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 081 , 055 981 097
081 962 0241
055 981 080
CHSK_Plk@hotmail.co.th
2012-04-30
กระทรวงมหาดไทย
นายนิรุธ ใจดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนภูมิภาค
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079
084 688 8391
055 981 080
CHSK_Plk@hotmail.co.th
2012-04-30
กระทรวงมหาดไทย
นายวิเชียร พัฒนศิริ
นักบริหารงานช่าง 7 รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079 : 105
055 981 080
2012-04-30
กระทรวงมหาดไทย
นางประทุม ยังเจริญ
หน.ฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ส่วนท้องถิ่น
ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
055 981 079 : 104
081 283 7970
055 981 080
2012-04-30

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 66 Next »