ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายสมศักดิ์ ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
ศาลากลางจังหวัด
055-258955 ต่อ 20440
20440
087-4841947
055-258955 ต่อ
somsak_lim@moi.go.th
2011-11-11
กระทรวงมหาดไทย
นายณรงค์ แสงสุทรรศน์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-258955 ต่อ 20441
20441
089-4614281
055-258955 ต่อ
narong_vas@moi.go.th
2011-11-11
กระทรวงมหาดไทย
นายสมนึก ไฝสัมฤทธิ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-258955 ต่อ 20442
20442
089-8585261
055-258955 ต่อ
somnuk_fai@moi.go.th
2011-11-11
กระทรวงมหาดไทย
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8401 / 0-5524-6442
20430
08-9961-8637
0-5524-6442
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2016-01-21
กระทรวงมหาดไทย
นายนิสิต สวัสดิเทพ
จ่าจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครอง
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5524-6442
20431
08-1171-6821
0-5524-6442
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2014-10-16
กระทรวงมหาดไทย
นายมานพ วิชิตนาค
ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 หลังเก่า
055-241187
-
081-1716953
-
drugplk@gmail.com
2014-10-16
กระทรวงมหาดไทย
นางเพ็ญศจี ผาติรงคสินธร
เสมียนตราจังหวัด
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
0-5525-8403
20435
08-1753-4075
055-258403
2014-10-16
กระทรวงมหาดไทย
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมื
0-5525-8007 ต่อ 18
20537
081-8673376
0-5525-8007 ต่อ 13
amphoe-m@hotmail.com
2018-11-15
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภมาน รัตนาคม
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอนครไทย ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไ
055-388985
-
0810408951
055-389082
-
2013-11-28
กระทรวงมหาดไทย
นายเบญจรงค์ บุศรา
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอนครไทย อ.นครไทย
055 389001
0869292095
055 389082
2013-11-28

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »