ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายวิรัตน์ หมกทอง
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอนครไทย อ.นครไทย
055 389499
086 9292732
055 389082
2013-11-28
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภชัย ศิริลักษณ์
นายอำเภอบางระกำ
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ พิษณุโลก-กำแพงเพชร 65140
055-371241-13
081-8673398
055-371241-01
bk65140@gmail.com
2013-11-18
กระทรวงมหาดไทย
นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง
นายอำเภอบางกระทุ่ม
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม
ส่วนภูมิภาค
055-391066 ต่อ 2
081-8673390
055-391066 ต่อ 4
pk65110@hotmail.com
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุพผะศิริ
นายอำเภอพรหมพิราม
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม
ส่วนภูมิภาค
055-369005
08-18673386
2016-02-17
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรพงษ์ รังสาดทอง
นายอำเภอวัดโบสถ์
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์
ส่วนภูมิภาค
2011-10-04
กระทรวงมหาดไทย
นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์
นายอำเภอวังทอง
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง
ส่วนภูมิภาค
2011-10-04
กระทรวงมหาดไทย
นายพยุง คุ้มสุพรรณ
นายอำเภอชาติตระการ
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381038
081-8673423
055-381724
2013-11-18
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรินทร์ เหมือนฤทธิ์
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
081-5325804
055-381724
2013-11-18
กระทรวงมหาดไทย
นายบุญเลิศ แก้วสระแสน
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
089-8569242
055-381724
2013-11-18
กระทรวงมหาดไทย
นายเทียมพล นนท่าปลา
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
089-7030423
055-381724
2013-11-18

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »