ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงการคลัง
นางสาวสุรีย์พร รักการค้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโล
055-258853
20457
055-251138
2011-10-25
กระทรวงการคลัง
นางสาวศิริภรณ์ กุลบุศย์
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
-
-
08-1861-7675
-
rtpsl@treasury.go.th
2011-11-08
กระทรวงการคลัง
นางนงลักษณ์ สมัครการ
รกท.ผอ.สรรพสามิตภาค 6
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ส่วนกลาง
-
0-5525-8221
-
08-9961-1093
0-5528-2402
excise_pakb@excise.go.th
2016-01-21
กระทรวงการคลัง
นายณรงค์ ชูเวช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 13
0 5525 8900
pisanulok.excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นางพรรณงาม พินธุรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 14
-
-
0 5525 8900
pisanulok.excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นายวิสูตร อยู่บ้านคลอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 15
-
-
0 5525 8900
pisanulok.excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นายเมธา สวัสดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั
0 5525 8228 ต่อ 23 หรือ 17
-
-
0 5525 8900
e76505@excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นางดุจเดือน ชมเดช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
777/3-4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
0 5522 8074
0 5522 8074
e76510@excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นายสัมพันธ์ มะเฮง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
176/6-7 หมู่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษ
0 5529 1486
-
-
0 5529 1486
e76520@excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นายวสันต์ วัฒนศิริ
สรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7
ส่วนกลาง
1/1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5523-2540-42
-
-
0-5524-4763
email.region7@rd.go.th
2016-01-21

จำนวนข้อมูลที่พบ 659 รายการ « Previous 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 66 Next »