ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงการคลัง
นายสัมพันธ์ มะเฮง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
ส่วนกลาง
176/6-7 หมู่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษ
0 5529 1486
-
-
0 5529 1486
e76520@excise.go.th
2011-10-19
กระทรวงการคลัง
นายวสันต์ วัฒนศิริ
สรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7
ส่วนกลาง
1/1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5523-2540-42
-
-
0-5524-4763
email.region7@rd.go.th
2015-10-12
กระทรวงการคลัง
นางณิชชรีย์ ชินบุตร
สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
-
7 ม.5 ซ.ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโ
0 5532 1111 ต่อ 115
-
-
0 5532 1108
phitsanulok@rd.go.th
2013-12-13
กระทรวงการคลัง
นายชาณนรงค์ วัฒยากร
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
-
7 ม.5 ซ.ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโ
0 55321 1111 ต่อ 410
-
-
0 5532 1120
phitsanulok@rd.go.th
2013-12-13
กระทรวงการคลัง
นางสาวธาริณี วงศ์แสงเทียน
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
-
7 ม.5 ซ.ราษฎร์ศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโ
0 5532 1111 ต่อ 344
-
-
0 5532 1108
phitsanulok@rd.go.th
2013-12-13
กระทรวงการคลัง
นายวุฒิชัย ด่านเดิม
ผู้ดอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5528-2389
-
08-1174-8956
0-5528-2386
phitsanulok@oic.or.th
2011-11-08
กระทรวงการต่างประเทศ
นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-8131
08-5911-4171
0-5525-8117
-
2011-11-08
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายขจรเกียรติ แพงศรี
ท่องท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปลัดกระ
380 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5532-1280
-
08-82863811
0-5532-1280
phitsanulok.go.th
2013-11-27
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายสุกิจ เสงี่ยมโปร่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโ
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
-
-
08-1555-2635
0-5532-1068
sportplk.com
2011-11-08
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์
พัฒนาสังคมและความมั่นงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
055-259565,055-246827
20452
081-9532808
055-259565,055-
phitsanulok@m-society.go.th
2011-11-08

จำนวนข้อมูลที่พบ 649 รายการ « Previous 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 65 Next »