ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายชูชีพ ทองสวน
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
087-8315238
055-381724
2013-11-20
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวกรองแก้ว แสงภูติ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381724
081-5349629
055-381724
2013-11-20
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายอรัญ นิยะกิจ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระกา
055-381724
088-5459577
055-381724
2013-11-20
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายสมชัย เดชะศิลารักษ์
เสมียนตราอำเภอ
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระกา
055-381724
081-0216997
055-381724
2013-11-20
สำนักนายกรัฐมนตรี
นายทง คงอยู่
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381035
081-8712868
055-381724
2013-11-20
กระทรวงมหาดไทย
นายสุริยา หาญไพบูลย์
นายอำเภอเนินมะปราง
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง
ส่วนภูมิภาค
หมู่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ
055-399065
081-8673424
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055 258536
20458
0816041802
055 258536
surawee95@yahoo.co.th
2016-01-21
กระทรวงมหาดไทย
นายคงศักดิ์ คงแขม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055 258536
20458
055 258536
2011-12-07
กระทรวงมหาดไทย
นายสุทิน เจริญสังข์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055 258536
20458
055 258536
2011-12-07
กระทรวงมหาดไทย
นางศรีพันธุ์ พทธรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055 282359
20458
00 258536
2011-12-07

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »