ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงคมนาคม
นายการุณ แสนจิตร
รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (ตำแหน่งที่ 1)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 206
-
08-1680-4135
055-302628
maew_happy@hotmail.co.th
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นายมาโนช ชาวสวน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 110
-
08-8251-8643
0-5530-2628
lamjo1970@hotmail.com
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นายปราบพล โลห์วีระ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 407
-
08-3187-3644
0-5530-2628
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นางนราพรรณ ช่วงประยูร
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 404
-
08-1707-9734
0-5530-2628
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นายภานุวัฒน์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 401
-
08-9961-7362
0-5530-2628
panu2991@gmail.com
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
คุณประภาส น้อยผา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 305
-
08-9960-1151
0-5530-2628
prapas_plk@hotmail.com
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นายประวีณ เครือกนก
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 303
-
08-1533-1147
0-5530-2628
praween_k@hotmail.com
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
คุณวัชรี กอสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 203
-
08-1932-2115
0-5530-2628
watchareekorsuwan@gmail.com
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นายยอด เมณฑกานุวงษ์
ผู้อำนวยการแขวงการทางพิษณุโลก
แขวงการทางพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5530-2626-7
-
-
-
doh0411@doh.go.th
2011-11-08
กระทรวงคมนาคม
นายประสาน ชาติไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
ส่วนกลาง
-
0-5531-2390-1
-
08-1916-3929
-
doh0407@doh.go.th
2016-02-17

จำนวนข้อมูลที่พบ 668 รายการ « Previous 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 53 67 Next »