ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นางภัทชญา ศรีปาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055 258536
20458
055 258536
2011-12-07
กระทรวงมหาดไทย
นางดาราวรรณ พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
055-311-380
-
09-8886-9156
055-311-178
parunggnle@hotmail.com
2016-01-22
กระทรวงมหาดไทย
นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
125 ม.4 ตำบลหัวรอ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
0-5532-2740 ต่อ 109
20454
091-1206835
0-5532-2741
2016-01-21
กระทรวงมหาดไทย
นางรติฬส มีคำแหง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055-230398
20407
089-9696752
055-230398
koomsupan1@hotmail.com
2016-01-21
กระทรวงมหาดไทย
นายบรรพต โคตรเทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ชั้น 3
055-230465
20406
081-8816112
055-230398
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายกนกพงษ์ เจาะจง
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภับ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ชั้น 3
055-230394
084-0484519
055-230398
2011-10-19
กระทรวงมหาดไทย
นายสมภพ สมิตะสิริ
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5531-2922
-
08-1174-3918
0-5531-2922
wongpen_p@yahoo.com
2016-01-22
กระทรวงมหาดไทย
นายบรรจง โพธิ์วงศ์
ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยา
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
ส่วนกลาง
10 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5531-2922
-
08-4874-7355
0-5531-2922
phitsanulok_campus@disaster.go.th
2016-01-22
กระทรวงมหาดไทย
นายกัฬชัย เทพวรชัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
087-3074455
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th
2016-01-20
กระทรวงมหาดไทย
นายบัณฑิต โพธิดก
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
089-7036140
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th
2013-11-19

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »