ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายสุเมธ วงศ์ชวลิต
นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัด
055-258699
20492
084-6229287
055-230366
phitsanulok@dpt.go.th
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
นางสาวรชต พันธุ์คง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
081-5339638
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
นายชีวพล แสงธิดา
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
ศาลากลางจังหวัด
055-251954
20453
080-4987527
055-245109
phitsanulok@dpt.go.th สำนักงานโยธาธิการ
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
นายไพโรจน์ แก้วแดง
หัวหน้า สนจ./หน.สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
ส่วนกลาง
055-248490
2016-02-17
กระทรวงมหาดไทย
นางรัตนาภรณ์ จีนทา
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
ส่วนกลาง
055-248490
20523
2016-02-17
กระทรวงมหาดไทย
นายวันชัย เล็กประเสริฐ
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
-
0-5523-2490-1
-
08-9961-6955
-
Plk@thailocaladmin.go.th
2016-01-20
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนท้องถิ่น
115 ม.4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-223-718-20
-
08-1817-1717
055-223-718 ต่อ 400
-
2011-11-21
กระทรวงมหาดไทย
นายประเจตน์ ศรีลอย
รองปลัดเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
ส่วนท้องถิ่น
999 ม.4 ต.เนินก่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055-396160
-
081-2830372
055-396439
SRILOY 2009@Hotmail.Com
2011-10-25
กระทรวงมหาดไทย
นายคมธัช จันทร์แดง
นายกเทศมนตรีตำบลเนินก่ม
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
ส่วนท้องถิ่น
999 ม.4 ต.เนินก่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055-396160
-
081-9734909
055-396439
Nuenkum@nuenkumdistrict.go.th
2011-10-25
กระทรวงมหาดไทย
นายคมธัช จันทร์แดง
นายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม
ส่วนกลาง
-
0-5539-6160
-
08-1973-4949
0-5539-6439
Nuenkum@nuenkumdistrict.go.th
2011-11-07

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »