ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายธวัช ทับทิม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ส่วนกลาง
0-5539-1100
08-0511-5982
0-5539-1282
2012-07-20
กระทรวงมหาดไทย
นายเพียร ไพโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ
เทศบาลตำบลบางระกำ
ส่วนกลาง
-
0-5537-1260
-
08-6930-5154
0-5537-1240
www.Bangrakam.net
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180 ต่อ 13
0 8197 1570 7
0 5537 1725
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2780 ต่อ 12
0 8985 6282 5
0 5537 1725
2011-12-07
กระทรวงมหาดไทย
นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2780 ต่อ 12
0 8985 6282 5
0 5537 1725
2011-12-07
กระทรวงมหาดไทย
นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
หัวหน้าส่วนการคลัง
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180 ต่อ 15
0 8620 8388 9
0 5537 1725
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายงบทอง สิงหเดช
หัวหน้าส่วนโยธา
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180 ต่อ 19
0 8405 0225 1
0 5537 1725
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นางสาววันเพ็ญ ถิตย์กุล
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาแล
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ส่วนท้องถิ่น
หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
0 5537 2180
0 8145 2034 0
0 5537 1725
2011-10-20
กระทรวงมหาดไทย
นายสมหมาย โซวสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
เทศบาลตำบลบ้านแยง
ส่วนกลาง
-
0-5599-1092
-
08-4818-2759
-
Banyaeng2011@hotmail.com
2011-11-07
กระทรวงมหาดไทย
นายพิษณุพงษ์ เกียรติดารงค์กุล
นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านใหม่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ส่วนกลาง
-
0-5538-6151-2
-
-
-
phitsanuphong@yahoo.com
2011-11-07

จำนวนข้อมูลที่พบ 660 รายการ « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 66 Next »