ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงมหาดไทย
นายสมศักดิ์ ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8(พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
ศาลากลางจังหวัด
055-258955 ต่อ 20440
20440
087-4841947
055-258955 ต่อ
somsak_lim@moi.go.th
2011-11-11
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภมาน รัตนาคม
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอนครไทย ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไ
055-388985
-
0810408951
055-389082
-
2013-11-28
กระทรวงมหาดไทย
นายศุภชัย ศิริลักษณ์
นายอำเภอบางระกำ
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ พิษณุโลก-กำแพงเพชร 65140
055-371241-13
081-8673398
055-371241-01
bk65140@gmail.com
2013-11-18
กระทรวงมหาดไทย
นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง
นายอำเภอบางกระทุ่ม
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม
ส่วนภูมิภาค
055-391066 ต่อ 2
081-8673390
055-391066 ต่อ 4
pk65110@hotmail.com
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุพผะศิริ
นายอำเภอพรหมพิราม
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม
ส่วนภูมิภาค
055-369005
08-18673386
2016-02-17
กระทรวงมหาดไทย
นายสุรพงษ์ รังสาดทอง
นายอำเภอวัดโบสถ์
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์
ส่วนภูมิภาค
2011-10-04
กระทรวงมหาดไทย
นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์
นายอำเภอวังทอง
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง
ส่วนภูมิภาค
2011-10-04
กระทรวงมหาดไทย
นายพยุง คุ้มสุพรรณ
นายอำเภอชาติตระการ
ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ
ส่วนภูมิภาค
ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตร
055-381038
081-8673423
055-381724
2013-11-18
กระทรวงมหาดไทย
นายสุริยา หาญไพบูลย์
นายอำเภอเนินมะปราง
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง
ส่วนภูมิภาค
หมู่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ
055-399065
081-8673424
2013-11-19
กระทรวงมหาดไทย
นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
055 258536
20458
0816041802
055 258536
surawee95@yahoo.co.th
2016-01-21

จำนวนข้อมูลที่พบ 5439 รายการ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 544 Next »