ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงคมนาคม
นายชัยวัฒน์ ญาณภิรัต
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
ส่วนกลาง
-สำนักทางหลวงที่ 4(พิษณุโลก) ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
0-5530-2518 ต่อ 207
-
08-3328-6531
0-5530-2628
downtok@hotmail.com
2014-03-12
กระทรวงคมนาคม
นายยอด เมณฑกานุวงษ์
ผู้อำนวยการแขวงการทางพิษณุโลก
แขวงการทางพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5530-2626-7
-
-
-
doh0411@doh.go.th
2011-11-08
กระทรวงคมนาคม
นายประสาน ชาติไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
ส่วนกลาง
-
0-5531-2390-1
-
08-1916-3929
-
doh0407@doh.go.th
2011-11-08
กระทรวงคมนาคม
นายพงษ์ชัย มูลรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5526-6379
-
08-6099-5177
-
psac@aerothai.co.th
2011-11-08
กระทรวงการต่างประเทศ
นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-8131
08-5911-4171
0-5525-8117
-
2011-11-08
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางอุษณีย์ ดำสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์วังทอง
สถานสงเคราะห์วังทอง
ส่วนกลาง
-
0-5531-1217
-
08-1973-6724
0-5531-2802
wangthonghome@hotmail.com
2011-11-08
กระทรวงพลังงาน
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
-
0-5525-8475-6
-
08-1174-7902
-
phitsanulok@energy.mail.go.th
2014-08-05
กระทรวงพาณิชย์
นางอุบลรัตน์ ราชแสนเมือง
การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2680
-
08-9961-8531
-
phitsanulok@dit.go.th
2011-11-08
กระทรวงพาณิชย์
นายจรัล แสงทอง
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-9402
-
08-1442-2663
0-5523-0528
phitsanulok_cdwmthai.org
2011-11-08
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายขจรเกียรติ แพงศรี
ท่องท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปลัดกระ
380 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
0-5532-1280
-
08-82863811
0-5532-1280
phitsanulok.go.th
2013-11-27

จำนวนข้อมูลที่พบ 897 รายการ « Previous 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51 90 Next »