ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวง ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
สป.มท
มือถือ
โทรสาร
E-Mail
ข้อมูลวันที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนกลาง
-
055-267110
-
08-19716554
0-5526-7091
rajabhat@psru.ac.th
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนกลาง
-
0-5596-1000-4
-
08-45982873
0-5596-1103
www.nu.ac.th
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา เรืองเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
ส่วนกลาง
-
0-5529-9260 ต่อ 113
-
08-1887-9945
-
pl_panyanukul@windowslive.com
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
นายจรัญ พรมเสน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5530-2029 ต่อ 230
-
08-1953-5559
0-5530-2030
-
2011-11-08
กระทรวงศึกษาธิการ
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5525-2034
-
08-19937407
0-5525-2034 ต่อ
plkpoly@hotmail.com
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.มานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ส่วนกลาง
-
0-5522-7600
-
08-1533-2492
0-5522-7602
turagaan@hotmail.com
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ส่วนกลาง
-
0-5536-1313
-
08-96 15-5558 ,
-
-
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พล.เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ส่วนกลาง
ถนนพิษณุโลก-สากเหล็ก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
0-5539-4116
-
08-7210-0101
0-5593-4047
pitlok2@hotmail.com
2016-02-17
กระทรวงศึกษาธิการ
นายนรา เหล่าวิชยา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนกลาง
-
0-5532-2677
-
08-1973-9408
0-5532-2676
plk.nfe.go.th
2016-02-17
กระทรวงสาธารณสุข
นาย ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนภูมิภาค
เลขที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนอาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พ
0-5525-2052 ต่อ 321
20465-20565
08-1926-8806
0-5524-4410
BATERM@gmail.com
2016-01-20

จำนวนข้อมูลที่พบ 5439 รายการ « Previous 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 53 544 Next »