อำเภอเมืองพิษณุโลก
................................. ........ .....................................................................................................................
ประวัติความเป็นมา   เมืองพิษณุโลกในฐานะเป็นเมืองเอก ได้ปรากฎหลักฐานอยู่ในพระราชกำหนด
..... จ.ศ.1141 จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุทธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2301 แก่พม่า และพระเจ้า ตากสิน กู้เอกราชได้ในปีเดียวกัน เมืองพิษณุโลกก็เป็นเมืองเอกฝ่ายเหนือมาโดยตลอด จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพิษณุโลกเป็นที่ตั้ง ศาลา ว่าการมณฑลพิษณุโลกตั้งแต่ พ.ศ.2473 ในรัฐกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลังเปลี่ยน แปลง การปกครองในปี พ.ศ.2476 ได้ยุบมณฑลเป็นจังหวัดในปี พ.ศ.2441 เมืองพิษณุโลก มีฐานะเป็น อำเภอ โดยมีนายอำเภอคนแรก คือ หลวงอุดมเขตบริหาร และจนถึง ปัจจุบันมีนายอำเภอมาแล้ว 39 คน คนปัจจุบันคือ นายวัลลภ วรรณาดิลเรก
ปัจจุบัน อ.เมืองตั้งอยู่ ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง ด้านทิศใต้ของศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก
ภูมิศาสตร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 750.810 ตารางกิโลเมตร (474,250 ไร่)
มีอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม
ทิศตะวันออก อำเภอวังทอง
ทิศตะวันตก บางระกำ และอำเภอกงไกรลาศของจังหวัดสุโขทัย

ประชากร

มีจำนวนประชากรทั้งหมด 270,239 คน แยกเป็นชาย 132,391.คน หญิง 137,840 คน

การคมนาคม

อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด ทั้งทาง เครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ และทางน้ำ

การปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 20 ตำบล 171 หมู่บ้าน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี
  1.เทศบาลนคร 1 แห่ง คือเทศบาลนครพิษณุโลก
2.เทศบาลตำบล 1แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
4.องค์การบริหารส่วนตำบล 19 แห่ง

ของดีของฝากจากอำเภอเมือง

พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน และพระพิมพ์นางพญา หนึ่งในเบญจภาคี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                      ศาลอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเศวรมหาราช ในท่าประทับนั่งพระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพกรุงศรีอยุธยา บริเวณที่ตั้งศาลนี้แต่เดิมคือ บริเวณพระราชวังจันทน์  ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพที่นี่   เมื่อปี พ.ศ.2098 ศาลปัจจุบันนี้สร้างเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2504

Shrine of King Naresuan the Great

This shrine is located opposite to the township area in the compound
of the Phitsanulok phittayakom School.It consists of a seated figure of King Naresuan the Great pouring lustral Ayutthaya's independence from Myanmar.The shrine is built on the site of Chandra Palace,where he was born in the year 1555 A.D. The present sheine's building was completed on November 28,1961 A.D.
 

หลักศิลและเนินอะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวพระยาจักรี บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมือง
พิษณุโลก เดิม

กล้วยตาก

กล้วยตากเป็นของฝากจากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก มีชื่อเสียงทางด้าน
รสชาติ ที่หอมหวานน่ารับประทาน การผลิตที่ถูกสุขอนามัยผู้สนใจ สามารถหาซื้อได้ ทั่วไป ในเขต จังหวัดพิษณุโลกหรือในบริเวณร้านค้าจำหน่ายของ ที่ระลึกในวัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Dry Bananas

These have been produced especially in the area of Bangkrathum
District in Phitsanulok. They are famous being tasty, sweet and sanitary. There are plenty for sale and easily found in all over the municipal area, especially in the compound of Wat Phra Sri Rattana Mahathat.

หมี่ซั่วพิษณุโลก

นับเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก อีกชนิดหนึ่ง โดยหมี่ซั่วของจังหวัด
พิษณุโลก จะมีลักษณะเหนียวนุ่ม รสชาติอร่อย โดยหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายของที่ระลึกทั่วไปในจังหวัด พิษณุโลก ซึ่งจะมีการจัดใส่ถุงไว้อย่างดี เพื่อความสะดวก ในการนำกลับไปเป็นของฝากที่ระลึก

Typical Rice Noodles: Mee Sua

With original and traditional way of production, the rice noodles are
available in all shops of the towns. The recipe is also attached to the package for the sake of the tourists convenience.

เรือนแพ

"แพ" เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับลำน้ำน่านได้
ดื่มน้ำ ได้ใช่แม่น้ำ แห่งนี้ มานับ ศตวรรษ ปี 2542 วิถีชาวแพดปลี่ยนไป เพื่อให้ลำน้ำได้พักพ่อน คงความสะอาดหล่อเลี้ยงชีวิตชาวพิษณุโลก จึงเกิดโครงการ เคลื่อนย้ายชาวแพ โดยความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน ราชการ หลายหน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม โครงการโดยการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ริมคลองโคกช้าง สร้างที่อยู่อาศัย โดยให้เช่าที่ดิน ในราคาที่ถูกมาก คือ 1 บาท ต่อ 1 ตารางวา ต่อ 1 เดือน ถึงแม้ ชีวิตชาวแพจะเปลี่ยนไป แต่คำขวัญ ของจังหวัดพิษณุโลกยังไม่เปลี่ยนแปลง "แพ" จะยังคงอยู่ ในความ ทรงจำ เล่าขาน เป็นตำนาน ของชาวเมือง สองแควแห่งนี้ต่อไป

house boat

house boat is a typical way of life in phitsanulok,people gather
together ot stay on house and house rafts along both sides of the nan river. hundred of houses lay afloat in river.klong life in bangkok is defferent from what is seen here

27/03/02