อำเภอวังทอง

 
........................... ............... ...............................................................................................................................

ประวัติอำเภอ

  ตามหลักฐาน อำเภอวังทอง ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ.2438 -ปัจจุบัน เป็นเวลา 110 ปี
  ในเวลา นั้น ยังไม่มีเขตการปกครอง อ.วัดโบสถ์ และอ.บางกระทุ่ม อำเภอตั้งอยู่ที่ "บ้านสามเรือน" ซึ่งเรียกว่า "นครป่าหมาก" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2441 ได้ย้ายจากบ้านสามเรือน ต.นครป่าหมาก มาตั้ง ที่บ้านวังทอง ต.ตลาดชุม (ปัจจุบัน คือ ต.วังทอง ตรงกับตลาดเทศบาลวังทอง) และเรียกว่า อำเภอ นครป่าหมาก
    เมื่อ พ.ศ.2571 ได้มีประกาศพระราชกฤษฏีกา จัดตั้งเขตการปกครองกิ่งอำเภอ
  บางกระทุ่ม โดยขึ้นต่อ อ.เมืองพิษณุโลก โดยโอน ต.เนินกลุ่ม ต.ไผ่ล้อม และ ต.ครป่าหมาก ไปเป็นเขตปกครอง ของ อ.บางกระทุ่ม และได้โอน ต.บ้านกลาง ต.แก่งโสภา ซึ่งขณะนั้น อยู่ในเขตการปกครองของ อ.นครไทย มาขึ้นกับเขตการปกครองของ อำเภอนครป่าหมาก
    ต่อมาบริเวณที่ว่าการ อำเภอนครป่าหมากได้ถูกน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายที่ว่าการ
  อำเภออีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2485 และเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอวังทอง" มาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาอาคารของ ที่ว่าการ อำเภอชำรุด จึงก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในปี พ.ศ.2522

ภูมิศาสตร์ 

  .อำเภอวังทองมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา และมีเทือกเขาติดต่อกับพื้นที่เขาด้านทิศ
  ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางอำเภอนครไทย จนถึงเขตอำเภชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง 3 ตำบล คือ ต.บ้านกลาง ต.แก่งโสภา และ ต.วังนกแอ่น นอกนั้นเป็นพื้นที่ราบ และราบลุ่ม มีพื้นที่ ติดต่อกับ อ.นครไทย คือ "เขานกกระยาง" ส่วนด้านที่ติดต่อกับ จ.เพชรบูรณ์ เรียกว่า "ทุ่งแสลงหลวง" ส่วใหญ่ เป็นป่าสน ซึ่งประกาศเป็นวนอุทยานแห่งชาติในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
    ที่ตั้ง อำเภอวังทองปัจจุบัน ตั้งอยู่ติดถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ห่างจากถนน 50 เมตร
  ห่างจากแม่น้ำแคววังทอง ประมาณ 200 เมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันออก 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,687.050 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอนครไทย และอำเภอวัดโบสถ์
    ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร
      ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เมืองพิจิต จ.หวัดพิจิตร และ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมือง และอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แม่น้ำที่สำคัญ

  1.แควน้ำวังทอง มีต้นกำเนิดจากบริเวณเขาปู่ เทือกเขาทุ่งแสลงหลวง ในเขต จ.เพชรบูรณ์
  ไหลผ่านบ้านแม่นา อ.หล่มสัก เรียกว่า "ลำน้ำเข็ก" ไหลผ่าน อ.วังทอง ที่ ต.แก่งโสภา ต.วังนกแอ่น ต.ชัยนาม ต.ดินทอง ต.วังพิกุล และต.แม่ระกา ลงสู่แม่น้ำน่าน ที่บ้านท่าฬ่อ จ.พิจิตร
    2. แควน้ำท่าหมื่นราม ต้นกำเนิดจากเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลผ่าน อ.เนินมะปราง
  ต.ท่าหมื่นราม และบ้านท่าหลวง จ.พิจิต
    3. ลำน้ำแควน้อย ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
  ไหลผ่าน อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วังทอง ในท้องที่ ต.บ้านกลาง ไหลผ่าน อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม ลงสู่ลำน้ำน่าน ที่ ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก

ทรัพยากร

  1. อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง เนื้อที่ประมาณ 456.42 ตารางกิโลเมตร

ธรรมชาติ

  2. อุทยานแห่งชาต ลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา เนื้อที่ 225.66 ตารางกิโลเมตร
    3. ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย เนื้อที่ประมาณ 365.86 ตารางกิโลเมตร
    4. ป่าสงวนแห่งชาติเขากระยาง เนื้อที่ประมาณ 16.24 ตารางกิโลเมตร
  สภาพป่าไม้ ประกอบด้วยไม้เบญจพรรณ และป่าแดง เป็นส่วใหญ่ ไม้ที่มีค่า ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ตระเคียนทอง ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้พยอม ไม้สาธร ไม้ชิงชัน และไม้เต็งรัง
     

ประชากร

มีจำนวนประชากรทั้งหมด 124,485 คน แยกเป็นชาย 62,182คน หญิง 62,303 คน
     

การคมนาคม

อำเภอวังทอง เส้นทางการคมนาคม ทางรถยนต์ 2 เส้นทาง คือ
    1.พิษณุโลก-หล่มสัก -ขอนแก่น ระยะห่างจากพิษณุโลก 17 กม.
    2.พิษณุโลก-เขาทราย -กรุงเทพมหานคร ระยะห่างจากพิษณุโลก 17 กม.
     

การปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน
  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี
    1เทศบาลตำบล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลวังทอง
    2.องค์การบริหารส่วนตำบล 11 แห่ง ได้แก่
    .1.อบต.วังทอง 2.อบต.พันชาลี 3.อบต.แม่ระกา 4.อบต.บ้านกลาง
      5.อบต.วังพิกุล 6.อบต.แก่งโสภา 7.อบต.ท่าหมื่นราม 8.อบต.วังนกแอ่น
      9.อบต.หนองพระ 10.อบต.ชัยนาม 11.อบต.ดินทอง  

แหล่งท่องเที่ยว

  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ บนเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก(ทางหลวงหมายเลข 12)

ที่สำคัญ

    1.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
    น้ำตก
      1.น้ำตกปอย ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ประมาณ ...57...กิโลเมตร
      2.น้ำตกแก่งโสภา ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ประมาณ ..40...กิโลเมตร
      3.น้ำตกวังนกแอ่น หรือน้ำตกสกุโณทยาน ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ..30..กิโลเมตร
    โบราณสถาน      
      1.พระบาทเขาสมอแคลง ห่างจากเมืองพิษณุโลก 12 กิโลเมตร
      2.พระแม่กวนอิมหยกขาว
   

พระแม่กวนอิมหยกขาวสร้างจากช่างจีนด้วยหยกขาวตั้งอยู่บนวัดเชิงเขา สมอแคลง อยู่ห่าง จากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 10 กม. บนเส้นทางสายพิษณุโลก -วังทอง

   

ของดีของฝาก

ขนมทองม้วน

      ขอขอบคุณที่มาใช้บริการข้อมูล มีอะไรติชม ติดต่อ webmaster หน้า Home page 15/11/01